Share

 


Περί ΚΑΠ

Η γεωργία είναι στην καρδιά της κοινωνίας και της οικονομίας. Εξασφαλίζει την ασφάλεια των τροφίμων και την επάρκεια του πλανήτη, παρέχοντας ανανεώσιμες πρώτες ύλες, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διατήρηση ενός ζωντανού και υγιούς κοινωνικού και οικονομικού ιστού ανά περιοχής. Πρόκειται για μια στρατηγική δραστηριότητα που αποτελεί μέρος της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής για την Ευρώπη για τη δημιουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης αναζητούσε μεταξύ άλλων την ενίσχυση της ενότητας των οικονομιών των κρατών μελών, την προώθηση της αρμονικής ανάπτυξης, την κοινή οικονομική πολιτική και το εμπόριο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια κοινή πολιτική στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας περιλαμβάνεται επίσης. Τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν όσον αφορά τη δημιουργία της ΚΑΠ ήταν: ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας, ως αποτέλεσμα της κοινωνικής δομής της γεωργίας, διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων περιοχών η ανάγκη εφαρμογής των κατάλληλων προσαρμογών το γεγονός ότι η γεωργία αποτελεί έναν τομέα στενά συνδεδεμένο με την οικονομία.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) τα τελευταία 50 χρόνια αποτέλεσε μία από τις πιο σημαντικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, η ΚΑΠ έχει απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ (περίπου 45%) και έχει ασχοληθεί με ένα διαχρονικό πρόβλημα, που είναι η προστασία του γεωργικού τομέα από τις αδυναμίες της ελεύθερης αγοράς. Τα δύο αυτά γεγονότα δικαιώνουν την ΚΑΠ και τη σημασία της. Έτσι, είναι αυτονόητο ότι ο ρόλος της ΚΑΠ είναι παρεμβατικός στην ευρωπαϊκή οικονομία και η εφαρμογή του ήταν μια "επανάσταση" στα κράτη μέλη (ΚΜ) της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ένωσης (ΕΟΚ), και τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), όπως ήταν στην πραγματικότητα η πρώτη ενοποιημένη πολιτική μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχοι και σκοποί
Οι κύριοι στόχοι της ΚΑΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 33 της Συνθήκης της Ρώμης είναι:

1. η αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας
2. η εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τη γεωργική κοινότητα
3. η σταθεροποίηση της αγοράς
4. η εξασφάλιση της παροχής   
5. η διασφάλιση λογικών τιμών για τους καταναλωτές

Η ΚΑΠ στο 2013-2020

Η νέα ΚΑΠ πρέπει να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των διαφόρων προτεραιοτήτων. Η δημόσια υποστήριξη είναι αυτό που θα μας επιτρέψει να συμβιβάσουμε τις οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εδαφικές προτεραιότητες.
Η νέα ΚΑΠ πρέπει να εξασφαλίσει:

1. την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιμη γεωργία
2. την διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των αγροτών
3. την παρότρυνση των αγρότων να υιοθετήσουν τις ορθές γεωργικές πρακτικές
4. την διασφάλιση της γεωργίας και της απασχόλησης στην περιφέρεια, ιδιαίτερα στις μειονεκτικές περιοχές

Η δημόσια χρηματοδότηση θα πρέπει να κατανεμηθεί πιο σωστά και οι λόγοι για τη χορήγηση θα πρέπει να είναι εμφανείς στους φορολογούμενους. Το ιστορικό σχέδιο των στρεβλώσεων που δημιουργήθηκαν, πλέον έχει αφαιρεθεί. Αλλά εξίσου, το ποσό της ενίσχυσης και της δικαιοσύνης δεν είναι ταυτόσημες. Αυτά θα πρέπει να είναι αντικειμενικά και ρεαλιστικά. Ο τύπος της γεωργίας, οι κλιματικές / περιβαλλοντικές συνθήκες και τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα θα παίζουν ρόλο στο ύψος των ενισχύσεων.

Η δομή των δύο πυλώνων της ΚΑΠ θα παραμείνει. Ο πρώτος πυλώνας αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ετήσια ενίσχυση που χορηγείται σε όλους τους αγρότες να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η ευρωπαϊκή γεωργία.


Περιγραφή του Σχεδίου

Το παρόν έργο επιθυμεί να φέρει σε επαφή τους Ευρωπαίους πολίτες μοιράζονται κοινό γεωγραφικό, ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες πάνω στην τρέχουσα Ευρωπαϊκή κατάσταση και το μέλλον της. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων δήμων (Ευρώτα, Popovo, Capannori και Calimanesti) ενισχύει τις δυνατότητες του διαλόγου που είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Το έργο ΚΑΠ Ενάντια στην Κρίση βασίστηκε στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), ένα σύνολο προτύπων για την ενίσχυση της αγροτικής ζωής με άξονες την ποιότητα, την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά της. Σκοπός της συνεργασίας είναι η προώθηση των άμεσων ανταλλαγών μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, μέσω της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες αδελφοποιημένων πόλεων καθώς και η ενθάρρυνση της δικτύωσης μεταξύ Δήμων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Μέσω της υλοποίησης μιας σειράς συντονισμένων ενεργειών και συλλογικών δράσεων, στοχεύουμε στην ενσωμάτωση ενός εύρους δραστηριοτήτων σχετικά με τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία είναι συναφή με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στην παραγωγή εργαλείων επικοινωνίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με στόχο την προώθηση της δομημένης και βιώσιμης θεματικής δικτύωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων των δράσεων, στον καθορισμό ομάδων – στόχων για τις οποίες τα επιλεγμένα θέματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορούν μέλη της κοινότητας που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, και στη δημιουργία της βάσης για μελλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις μεταξύ των συμμετεχουσών πόλεων επί των ζητημάτων που θα εξεταστούν ή ενδεχομένως μελλοντικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το παρόν έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες. Ο στόχος του προγράμματος αυτού είναι να "φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της και να τους επιτρέψει να συμμετάσχουν πλήρως στην οικοδόμηση της Ευρώπης". Είναι λοιπόν σκοπός του προγράμματος, και ως επέκταση και του έργου ΚΑΠ Ενάντια στην Κρίση, να ακολουθήσει μία πολιτοκεντρική φιλοσοφία, να ενισχύσει την συνεργασία σε ένα διευρωπαϊκό επίπεδο και να δημιουργήσει την αίσθηση του ανήκειν στην γενικότερη Ευρωπαϊκή κοινότητα.

Ειδικότερα, το έργο ΚΑΠ Ενάντια στην Κρίση έχει καταχωρηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 1: Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη, και για αυτό στοχεύει στο να φέρει τους ανθρώπους μαζί, να ενθαρρύνει συναντήσεις και συζητήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή ζωή και τις αξίες, κάτω από ένα πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων και πολιτισμών.

Πράγματι, οι εταίροι του έργου μαθαίνουν ένας από τον άλλο για το πώς να αντιμετωπίσουν το κοινό πρόβλημα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και πώς να ενισχυθεί η κοινή βάση οικονομικών τους δραστηριοτήτων (γεωργία και κτηνοτροφία). Η αδελφοποίηση που υλοποιείται μεταξύ των τοπικών αρχών των σχετικών περιοχών προωθεί την ανταλλαγή και την συνεργασία.


Πληροφορίες για τους Εταίρους

Δήμος Ευρώτα

Ο Δήμος Ευρώτα βρίσκεται στην νοτιοανατολική Πελοπόννησο και σχηματίστηκε από την συνένωση τοπικών προ-υπαρχόντων δήμων (Έλους, Κροκέων, Σκάλας, Νιάτων, Γερονθρών) σύμφωνα με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Καλύπτει μία περιοχή συνολικής έκτασης 654,3 τ.μ. ενώ ο πληθυσμός του φτάνει στους 19.803 κατοίκους. Η περιοχή είναι γεμάτη με ελαιώνες και η αγροτική παραγωγή είναι μία βασική δραστηριότητα για τους κατοίκους και για την τοπική ανάπτυξη. Επιπλέον, τοπικές αρχές και επιχειρήσεις έχουν με ενδιαφέρον επενδύσει στην τήρηση αυστηρών προδιαγραφών για τα προϊόντα τους, σύμφωνα με PDO, ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Ο Δήμος πήρε το όνομά του από τον ποταμό Ευρώτα που διασχίζει ολόκληρη την περιοχή και εκβάλλει στο Λακωνικό κόλπο. Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον ποταμό προσφέρει μια εξαιρετική ποικιλία χλωρίδας και πανίδας.

Αποτελεί έναν από τους τελευταίους σημαντικούς υγροβιότοπους στη Νότια Ελλάδα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA: πάνω από 210 είδη σπάνιων πουλιών που έχουν καταγραφεί, καθώς και η χελώνα του γλυκού νερού, νερόφιδα, χέλια, βασιλαετός, μαυροπελαργός και άλλα, κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.

Η οικονομία του Δήμου Ευρώτα βασίζεται στην αγροτική δραστηριότητα και με σημαντικό ποσοστό 67,5% του ενεργού πληθυσμού (περίπου 12.076 άτομα) να απασχολείται στον πρωτογενή τομέα. Το 7% (περίπου 1252 άτομα) απασχολείται στον δευτερογενή τομέα, ενώ το 19,5% (περίπου 3488 άτομα) απασχολείται στον τριτογενή τομέα. Η οικονομική δραστηριότητα του Δήμου Ευρώτα στηρίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

Ο Δήμος είναι ως επί το πλείστον γεωργικός, με μεγάλη παραγωγή εσπεριδοειδών, ελιάς και ελαιόλαδου. Η γεωργική γη του Δήμου αντιστοιχεί στο 36,7% της συνολικής έκτασης του Δήμου. Οι λόγοι που έχουν διαμορφώσει σε σημαντικό βαθμό τον γεωργικό χαρακτήρα της περιοχής είναι η γεωγραφική του θέση, το ήπιο μεσογειακό κλίμα, η ύπαρξη γόνιμων εδαφών και η ύπαρξη υδάτινων πόρων.

Το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργήσιμης γης του Δήμου χρησιμοποιείται για την παραγωγή ελιάς. Το ελαιόλαδο είναι προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε) εξαιρετικής ποιότητας, και προέρχεται κυρίως από την ελαιοποιήσιμη ποικιλία «Κορωνέικη», σε ποσοστό που εκτιμάται στο 80% .Η περιοχή των Κροκεών παράγει ελαιόλαδο Ποιότητας Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π).

Τα εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της βρώσιμης ελιάς «Καλαμών» καθώς και η σημαντική παραγωγή την καθιστούν προϊόν ανταγωνιστικό.

Τέλος, η κτηνοτροφική γη, η οποία περιλαμβάνει δημοτικούς και ιδιωτικούς βοσκότοπους αντιστοιχεί στο 51,9% της συνολικής έκτασης του Δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κτηνοτροφική παραγωγή ενισχύεται από 25000 αιγοπρόβατα στις πεδινές περιοχές του Δήμου Ευρώτα.

Περισσότερες πληροφορίες:
 - Περιγραφή Δήμου Ευρώτα
 - Ο πρωτογενής τομέας στο Δήμο Ευρώτα

Δήμος Popovo

Ο Δήμος Popovo βρίσκεται στη βορειοανατολική περιοχή της Βουλγαρία και είναι μέρος του Σχεδίου του Δούναβη. Πήρε το όνομά του μετά την κύρια πόλη του, Popovo, το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει «χωριό του ιερέα». Η συνολική έκταση του καλύπτει 833 τετ.Κμ και ο πληθυσμός της υπολογίζεται 31,479 πολίτες από το έτος 2009. Είναι πράγματι ένα μεγάλο δήμο, που αποτελείται από 34 μέρη και φιλοξενεί διάφορες εθνοτικές ομάδες του πληθυσμού (Βούλγαροι, Τούρκοι, Ρομά και περισσότερο). Η μαγευτική φύση και οι εύφορες πεδιάδες γύρω από την περιοχή ευνοούν την ανάπτυξη διαφόρων δραστηριοτήτων με βάση την εκμετάλλευση γης, όπως γεωργία, κτηνοτροφία, κηπουρική, οργανικά αγροκτήματα, οικολογικές διακοπές και λοιπά.

Δήμος Calimanesti

Ο Δήμος Calimanesti βρίσκεται στη νότια Ρουμανία, ονομαζόμενο από την κύρια πόλη του. Βρίσκεται στην ιστορική περιοχή της Oltenia και πάνω στον παραδοσιακό δρόμο που συνδέει την περιοχή με την Τρανσυλβανία. Η περιοχή Calimanesti ευνοεί την ανάπτυξη της γεωργίας, της κηπουρικής καθώς και οργανικές φάρμες για την παραγωγή φρούτων και λαχανικών. Επιπλέον, η θέση έχει πολλές ιαματικές πηγές και η πόλη Calimanesti είναι στην πραγματικότητα γνωστή ως ένα κέντρο σπα.

Δήμος Capannori

Ο Δήμος Capannori είναι μια κοινότητα στην βόρεια Τοσκάνη, στη δυτική Ιταλία. Το όνομά του προέρχεται από κύρια πόλη του, και η περιοχή χαρακτηρίζεται από έναν διακριτικό αριθμό πύργων, παλιές εκκλησίες και στρέμματα πλούσια στη γονιμότητα και την παραγωγή. Η περιοχή ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της γεωργίας, κηπουρικής, κτηνοτροφίας και την παραγωγή ενός ευρεύους φάσματος προϊόντων.Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Το συνέδριο είχε συνολική διάρκεια έξι (6) ημερών, από την Παρασκευή 1η Μαρτίου εώς και την Τετάρτη 6η Μαρτίου.

Μετά τις παρουσιάσεις και τα σεμινάρια ακολούθησαν ομαδικές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων. Έλαβαν μέρος εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών αρχών, ερευνητές αγροτικής ανάπτυξης, νέοι και παλιοί αγρότες.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν έκθεση με τοπικά προϊόντα και επισκέψεις σε πρότυπες μονάδες αγροτικών επιχειρήσεων.

Τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν την πολυεθνική ταυτότητα του προγράμματος και να γνωρίσουν τις συμμετέχοντες χώρες, μέσα από επισκέψεις και δραστηριότητες ανταλλαγής πολιτισμών.

Περισσότερες πληροφορίες:
 - Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
 - Δείτε το φυλλάδιο των εκδηλώσεων


Εισηγήσεις και παρουσιάσεις ανά ημέρα

Παρακαλώ πατήστε στους τίτλους για download.

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

Εισήγηση 1:
    a. "Watch Letter - Innovative Rural Development in the Mediterranean." K.Μάττας-E.Λοΐζου
    b. "TFST - Shedding fresh light on food industry’s role: the recession’s aftermath." K. Μάττας–Ε.Τσακιρίδου

Εισήγηση 2: "Επιτυχημένα παραδείγματα γεωργικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα." Δ.Βολουδάκης

Εισήγηση 3: "Η ΚΑΠ μετά το 2003. Προτάσεις & Επισημάνσεις." I.Κολυβάς

Σαββάτο 2 Μαρτίου 2013

Εργαστήριο 1: "Στρατηγικές Μάρκετινγκ και προοπτικές προώθησης αγροτικών προϊόντων στη διεθνή αγορά." E.Tσακιρίδου

Εργαστήριο 2: "Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, νέες ευκαιρίες απασχόλησης." A.Mιχαηλίδης

Εργαστήριο 3: "Διαχείριση ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων & ασφάλεια τροφίμων." A.Κοντογεώργος

Εργαστήριο 4: "Επανακτώντας τη «χαμένη» σχέση με τη γη και τα τρόφιμα." M.Παρταλίδου

Εισήγηση 4: "Ο ρόλος της βιοτεχνολογίας στην παραγωγή γενετικά τροποποιημένων τροφίμων." I.Τσάκνης

Εισήγηση 5: "Εξελίξεις & Προοπτικές της απασχόλησης στον ελληνικό αγροτικό τομέα." Χ. Σταυροπούλου

Εισήγηση 6: "Promoting Competitiveness & Innovation under the CAP framework, after 2013." Γ.Σιμάτου

Κυριακή 3 Μαρτίου 2013

Εισήγηση 7:
   a. "Κ.Α.Π. - Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης/ Ανάπτυξη της υπαίθρου: Μια αμφίδρομη σχέση." Δ.Χαλικιά
   b. "ΚΑΠ 2014-2020: Μεταρρύθμιση της ΚΑΠ." ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ.Χαλικιά
   c. "ΚΑΠ 2014-2020: Διαχείριση, χρηματοδότηση και παρακολούθηση."ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ.Χαλικιά
   d. "ΚΑΠ 2014-2020: Άμεσες ενισχύσεις."ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ.Χαλικιά
   e. "ΚΑΠ 2014-2020: Αγροτική ανάπτυξη."ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ.Χαλικιά

Εισήγηση 8: "Η ΚΑΠ μετά το 2013. Προτάσεις και επισημάνσεις για την αγροτική ανάπτυξη." M.Σμύρης

Εισήγηση 9: "Χρηματοδοτικά εργαλεία: Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας." Γ. Αλετράς

Εισήγηση 10: "Φορολογία αγροτών & Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ). Νέοι φόροι στην ακίνητη περιουσία των αγροτών." K.Αναστασόπουλος

Εισήγηση 11: "ΟΤΑ και Τρίτος Τομέας: Προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων." Σ.Μηλιώνης

Τρίτη 5 Μαρτίου 2013

Εισήγηση 12: "Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO" Μ.Α. Παπαχριστοπούλου-Τζιτζικώστα

Εισήγηση 13: "Παρουσίαση του Δήμου Popovo"

Εισήγηση 14: "Παρουσίαση του Δήμου Capannori "