Προκηρύξεις

Προκήρυξη μίας θέσης Σχολικής Τροχονόμου

ΠΡΟKHΡYΞΗ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ
Ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκάλας βάση της απόφασής 26/8-11-2018 της Σχολικής Επιτροπής μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα για επανάληψη της προκήρυξης πλήρωσης μίας (1) θέσης σχολικού τροχονόμου, λόγω παραίτησης της προηγούμενης, σύμφωνα … Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Ευρώτα, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του
έργου «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου», με προϋπολογισμό 29.000,00 ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  • κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων η 4η Αυγούστου 2019¨ (10η ημερολογιακή ημέρα από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης σε εφημερίδα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία απομαγνητοφώνησης πρακτικών
συνεδριάσεων Δ.Σ. , σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την 26
η
Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. να
υποβάλλεται … Περισσότερα

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού εργασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας
Διακηρύσσει ότι:

Στις 24 του μήνα Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 έως 10:00π.μ (ώρα λήξης
προσφορών) στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει
Συνοπτικός … Περισσότερα

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Συνοπτικού Διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Ευρώτα

Διακηρύσσει ότι:
Στις 22 του μήνα Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 έως 10:00π.μ (ώρα λήξης προσφορών) στα
γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας του Δήμου Ευρώτα Ν. Λακωνίας, θα γίνει … Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΚΩΝ

ΠΡΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων ,
σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.
Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την 12 η Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00π.μ. να
υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά … Περισσότερα

ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 10362/2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ: ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ ΒΛΑΧΙΩΤΗ
Ο Δήμος Ευρώτα,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι θα προβεί σε πλειοδοτική δημοπρασία φανερή και προφορική,
σύμφωνα με … Περισσότερα

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς