Συνεδριάσεις Δημοτικών Οργάνων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 10 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 10 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Συμβούλους της Κοινότητας Σκάλας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σκάλας, που θα … Περισσότερα

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010
τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
«ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ» την 23 η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ… Περισσότερα

32η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείστε σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 16η  Οκτωβρίου 2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με … Περισσότερα

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 28 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως ισχύουν, σας καλούμε σε … Περισσότερα

31η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 11 η Οκτωβρίου 2019 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :… Περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 30 η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00
μ.μ στο γραφείο του Δημαρχείου Βλαχώτη με το κάτωθι μοναδικό θέμα συζήτησης της
ημερήσιας διάταξης και λήψης αποφάσεως επ’ αυτού:
1.Λήψη απόφασης περί «Εκλογής Αντιπροέδρου Επιτροπής … Περισσότερα

Κορυφή
Μεγέθυνση γραμματοσειράς