Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά 12 Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Ευρώτα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά 12 Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Ευρώτα

Ο Δήμος Ευρώτα ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Ευρώτα και συγκεκριμένα τριών (3) ατόμων με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και εννέα (9) ατόμων με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται κατ΄ αρχάς να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ3/2020/10424/25-08-2020 και να την υποβάλουν  ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: gapostolakis@1499.syzefxis.gov.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Έναρξη υποβολής: 26 Αυγούστου 2020

Λήξη: 28 Αυγούστου 2020.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.ΣΟΧ32020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ