ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

   

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Δήμος Ευρώτα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και δεσμεύεται να προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Διεύθυνση: Ιωάννη Λιναρδάκου αρ. 5, Σκάλα Λακωνίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2735 0 24094

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Δήμος Ευρώτα έχει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του email: :  dpo@evrotas.gov.gr

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
Ο Δήμος Ευρώτα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ως υπεύθυνος επεξεργασίας.
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ο Φορέας, επεξεργάζεται δεδομένα των εργαζομένων του, των πολιτών του (φυσικών προσώπων) των συνεργατών των φυσικών προσώπων και των προσώπων, τα οποία κάνουν χρήση της ιστοσελίδας τoυ.
Ο φορέας επεξεργάζεται απλά προσωπικά δεδομένα όπως είναι τα δεδομένα ταυτοποίησης, οικονομικά δεδομένα, στοιχεία εκπαίδευσης, στοιχεία προσωπικής κατάστασης κλπ. Επεξεργάζεται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Ο Δήμος Ευρώτα λαμβάνει τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται κυρίως από τα ίδια τα υποκείμενα-φυσικά πρόσωπα. Περαιτέρω μπορεί να λάβει δεδομένα μέσω cookies, ip και προγραμμάτων περιήγησης.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι λόγοι που ο Δήμος Ευρώτα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μπορεί να είναι:
- Διαδικασίες διαχείρισης πολιτών (αιτημάτων, διεκπεραίωση αιτημάτων)
- Διαδικασίες διαχείρισης προσωπικού (πρόσληψη, άδειες, μισθοδοσία κλπ).
- Διαδικασίες διαχείρισης πελατών (συμβάσεις, εισπράξεις, τιμολογήσεις, προσφορές, κλπ).
- Διαδικασίες διαχείρισης συνεργατών/προμηθευτών (συμβάσεις, πληρωμές, κλπ)
- Διαδικασίες επικοινωνίας και μάρκετινγκ (αποστολή ενημερώσεων, χρήση ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κλπ).
- Διαδικασίες, που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία μας μαζί σας και την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, με την διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με τη συμμόρφωσή μας με έννομες υποχρεώσεις γενικότερα.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την επεξεργασία των απλών προσωπικών δεδομένων οι νόμιμες βάσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος Ευρώτα επεξεργάζεται δεδομένα, μπορεί να είναι:
- Η συγκατάθεσή σας
- Η εκτέλεση κάποιας σύμβασης, στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από την σύναψη της σύμβασης.
- Η συμμόρφωση του φορέα με έννομη υποχρέωση, όπως αυτή προκύπτει από το Ενωσιακό ή Εθνικό Δίκαιο.
- Επεξεργασία που είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο φορέας εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκείμενα των δεδομένων.
 Σε ότι αφορά τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά επεξεργάζονται από τον Δήμο Ευρώτα βάσει:
- είτε της ρητής συγκατάθεσής σας,
- είτε επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους ή από συλλογική συμφωνία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια και δεν κοινοποιούνται περαιτέρω, πλην των περιπτώσεων όπου μπορεί να επιβληθεί η κοινοποίησή τους από τη σχετική νομοθεσία, ή για λόγους προστασίας ζωτικών συμφερόντων προσώπων ή ανωτέρας βίας, οπότε και μπορεί να κοινοποιηθούν σε δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές ή πρόσωπα που νομιμοποιούνται προς αυτό. Σε περίπτωση που ο Φορέας χρησιμοποιήσει εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της διασφαλίζει, ότι παρέχουν τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Ο Δήμος Ευρώτα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας και μετά την ολοκλήρωση αυτού, για όσο επιβάλλεται από νομικές υποχρεώσεις, που πηγάζουν από διατάξεις του Ενωσιακού ή Εθνικού Δικαίου, ή για όσο υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις και πιθανές νομικές αξιώσεις μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση συγκατάθεσης η επεξεργασία σταματά με την ανάκλησή της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, τα οποία σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ) είναι τα ακόλουθα:
1. Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα
2. Δικαίωμα διόρθωσης
3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
4.Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
5.Δικαίωμα στη λήθη
6.Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Οποιαδήποτε αιτήματα ή αντιρρήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκάλας Ωρωπού:
Email: dpo@evrotas.gov.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο Δήμος Ευρώτα έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα σας παρέχεται μόνο σε όσους χρειάζεται να γνωρίζουν και ότι τα δεδομένα σας θα διατηρούνται ασφαλή.
Διαθέτει πολιτικές για τη συλλογή τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεστε (εργαζόμενοι, συνεργάτες, πελάτες, διαδικασίες επικοινωνίας, εύρεσης προσωπικού, ιστοσελίδας), καθώς και διαδικασίες για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας.
Ο φορέας δεσμεύει τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους της με ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, όπως δεσμεύεται και η ίδια, ενώ έχει ενσωματώσει στις συμβάσεις της με εξωτερικούς συνεργάτες τις επιταγές του άρθρου 28 του GDPR.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε πρώτα με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Φορέα χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.
Αν παραμείνετε δυσαρεστημένοι τότε έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr □ Τα δικαιώματά μου □ Υποβολή καταγγελίας) όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr