ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 11-12-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 11-12-2020

Ο Δήμος Ευρώτα, κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού των κάτωθι αναφερόμενων έργων.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8927/28-07-2020 Απόφαση Δημάρχου, είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

 

1.

Δερτιλής Παναγιώτης

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

2.

Ψυμογεράκου Παναγιώτα

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

3.

Στρατάκου Αντιγόνη

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

 

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου:

«Aσφαλτοστρώσεις -τσιμεντοστρώσεις και τοιχία αντιστήριξης δημοτικής οδοποιίας Δήμου Ευρώτα» προϋπολογισμού 301.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 10:00 μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα(www.evrotas.gov.gr), και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr)μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Μη.Μ.Ε.Δ..

 

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης & Τ. Υ

Δερτιλής Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α΄ Βαθμό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ