ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Την παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του

           άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την  παρ. 3 του άρθρου 30 του

           Ν.4314/2014

 1. Την αριθμ. 9549/16-07-2020  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

     για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

     ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2020 - 2021

 1. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση της Δράσης :  

      «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» του Επιχειρησιακού

      Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

     (ΕΠ ΑΝΑΔ ΔΒΜ) 2014 – 2020 και ειδικότερα για τα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ευρώτα για το

     έτος 2020 -2021

 1. Την υπ΄ αριθ. 28/2020 (Α.Δ.Α. Ψ6ΧΥΟΞΟΛ-ΗΓΩ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί το ποσό των 27.200,00 €  με την Α.Α.Υ.: Α/489/2020 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» (Α.Δ.Α.: ΨΓΟΥΟΞΟΛ-ΓΟΜ)
 3. Την υπ’ αριθμ. 1/2021 (Α.Δ.Α. : 6Ι5ΘΟΞΟΛ-611 ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 

Την πρόθεση της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών της με αντικείμενο την απασχόληση στα τρία (3) Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ευρώτα (Σκάλα – Βλαχιώτη – Νιάτα).

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν συνολικά δύο [2] άτομα με τις ακόλουθες ειδικότητες,  για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31 Ιουλίου 2021 :

 

 1. Δύο (2) Π.Ε. Παιδαγωγοί ή
 2. Ένας (1) Π.Ε. Παιδαγωγός και ένας (1) Π.Ε. Νηπιαγωγός ή
 3. Δύο (2) Π.Ε. Νηπιαγωγοί  

 

Απασχόληση : 

 

Δευτέρα – Παρασκευή : 16:00 - 20:00  Χειμερινό Ωράριο

Δευτέρα – Παρασκευή : 09:00 - 13:00  Θερινό Ωράριο

 

 

Επισημαίνεται ότι:

 

 α) Η αμοιβή των εκπαιδευτικών θα καταβάλλεται βάσει Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών του

     αντισυμβαλλόμενου και πάντοτε σε συνάρτηση με την εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων

     από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..

     

β) Οι εκπαιδευτικοί θα απασχολούνται και στις 3 δομές : 1ο ΚΔΑΠ Σκάλας, 2ο ΚΔΑΠ Βλαχιώτη και

    3ο ΚΔΑΠ Νιάτων και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της  Υπηρεσίας.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

 • Π.Ε. Παιδαγωγών 

 

Πτυχίο ή δίπλωμα  Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης ή  Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Δασκάλου είτε β) Παιδαγωγού Δημοτικής Εκπαίδευσης  ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

 

 • Π.Ε. Νηπιαγωγών

 

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία ή Επιστημών προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Η σειρά κατάταξης  μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

 

                                                                 

                                                                        ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών,  με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

          

          Μήνες           1           2          3           4           5           6           7           8            9          10          11          12 και άνω

        Μονάδες         0          0          0          200       275        350       425        500         575       650        725            800

 

 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50  μονάδες για κάθε τέκνο)

 

Αριθμός τέκνων      3         4         5         6         7         8         9         10         11          12         …

  Μονάδες              150      200      250     300     350      400     450       500        550       600        …

 

 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ  ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)

 

Αριθμός τέκνων        3        

         Μονάδες              120

 

 1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

 

 Αριθμός τέκνων        1         2        3       

          Μονάδες               30      60      110    

 

 1. ΓΟΝΕΑΣ ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

 

Αριθμός τέκνων         1          2          3          4          5            …

          Μονάδες                50       100      150       200       250          …

 

 1. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40)

 

            Κατηγορία ΠΕ και ΤΕ           5     …      5,5    …     6    …    6,5    …     7     …    7,5    …     8     …    8,5     …    9     …    9,5    …     10

               Μονάδες                       200    …      220   …    240  …   260    …   280  …    300    …   320   …   340     …   360   …   380    …     400

 

 1. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή «3»)

 

Ποσοστό αναπηρίας         50%    …      60%      …

       Μονάδες                  150      …     180        …

 

 1. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ ή ΣΥΖΥΓΟΥ  (Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή «2»)

 

Ποσοστό αναπηρίας         50%    …      60%      …        67%       …       70%     …

       Μονάδες                  100      …     120        …       134         …       140      …

 

     

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν ηλικία 21 ετών και άνω και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος (άρθρο 13 του Ν. 3584/2007). Δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την αίτηση του φορέα, στην οποία αναφέρουν ρητά την θέση που διεκδικούν. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :

 

 1. Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα).
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών, στο οποίο να αναφέρεται ο ακριβής βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
 4. Βιογραφικό σημείωμα.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
 6. Βεβαίωση μηνών ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης.
 7. Αποδεικτικό πιστοποίησης αναπηρίας υποψηφίου ή μέλους της οικογένειάς του.
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
  • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε αν τυχόν  έχει καταδικαστεί  λόγω ποινικού αδικήματος.
  • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
  • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναγραφόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω κι εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς κι εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται αριθμημένα και υπογεγραμμένα με τη σειρά  που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και θα γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή.
 • Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που καταθέσουν για πάνω από μία θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 

 

    Οι αιτήσεις θα απευθύνονται  στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία» και θα υποβάλλονται στα γραφεία της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία» στο Δημαρχείο Βλαχιώτη (Κεντρική Πλατεία – Ισόγειο, Τηλ. 2735360226) μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτησή τους θα απορρίπτεται.

    Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στο διαδίκτυο.

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2021  και θα διαρκεί ως και την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2021.

 

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση στο πρόγραμμα Διαύγεια μαζί με την αίτηση ή από το site του Δήμου Ευρώτα. (www.eurota.gr)

 

    Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία προκειμένου να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το φορέα προκειμένου να τους αποσταλεί με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

    Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ΄αριθμ. 29/2020 (Α.Δ.Α. ΩΣ0ΛΟΞΟΛ-Ε1Ε) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία». Κατά του ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, ενώπιον της Επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

 

          Η παρούσα αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί:

 • στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Κ.Δ.Ε.Δ.Ε. «Ευρώτειος Πολιτεία», πρώην Δημαρχείο Βλαχιώτη – Κεντρική Πλατεία – Ισόγειο
 • στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Ευρώτα, Δημαρχείο Δήμου Ευρώτα, Σκάλα Λακωνίας
 • στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ευρώτα (www.eurota.gr)

 

    

                

  

                                              Η Πρόεδρος

 

 

 

 

 

                                                    Γκουβούση-Κρητικάκου Αργυρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ