ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΥΡΩΤΑ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.3584/2007
 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
 3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ευρώτα
 4. Την ανάγκη πλήρωσης μιας θέσης ειδικού συμβούλου -Δημοσιογράφου  για την υποστήριξη του έργου του Δημάρχου

 

Γ ν ω σ τ ο π ο ι ε ί

    Ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός ειδικού συμβούλου Δημοσιογράφου ,  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ο οποίος θα επικουρεί το Δήμαρχο.

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 ( άρθρα 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 ).   Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση,  Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β)  Πτυχίο ή δίπλωμα AEI της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

Γ) Να είναι μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης  η οποία είναι μέλος της ΠΟΕΣΥ.

Δ) Εμπειρία ή επαγγελματική Ειδίκευση στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιοφωνικοί, τηλεοπτικοί σταθμοί κλπ) 

Ε)    Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα συνεκτιμηθούν κατά την αξιολόγηση και τυχόν άλλες γλώσσες.

ΣΤ)  Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ' αυτές.

   

Προς τούτο, Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο/νη να υποβάλλει ηλεκτρονικά ή με αλληλογραφία λόγω λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού - COVID 19 ,  στο Δήμο Ευρώτα   ( email: info@eurota.gr ή στη Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  που εδρεύει στο Δημοτικό κτίριο Σκάλας στην ταχυδρομική  Δ/νση: Ι. Λιναρδάκου 5, Σκάλα, Τ.Κ: 23051)  από της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της παρούσας απόφασης στον τύπο, δηλαδή από την Δευτέρα 16/08/2021  έως και την Τετάρτη  25/08/2021  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση  Συμμετοχής ( δίδεται από την υπηρεσία)
 2. Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
 4. Τίτλο  σπουδών
 5. Βεβαίωση εγγραφής σε αναγνωρισμένη επαγγελματική δημοσιογραφική ένωση η οποία είναι μέλος της ΠΟΕΣΥ.
 6. Πιστοποιητικό απόδειξης πολύ καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών προσόντων διορισμού ( δίδεται από την υπηρεσία)
 8. Αποδεικτικά εμπειρίας

 

   Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

 

      Η πλήρωση της  θέσης του  Ειδικού Συμβούλου, θα ενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο οποίος και θα προσλάβει το  πρόσωπο  που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο  για την παραπάνω θέση .

   Ολόκληρη η με αρ. πρωτ. 10676/9-08-2021 γνωστοποίηση Δημάρχου έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια https://et.diavgeia.gov.gr/f/eurota με               ΑΔΑ: 96Π7ΩΡΛ-832 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα: http://www.evrotas.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ    

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΙΔΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ