ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Διακήρυξη, μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 205523

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ