ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ευρώτα Λακωνίας

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση της Προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων», συνολικού προϋπολογισμού ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΗΔΕΝ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ ( 787.050,32€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται για τις συνολικές προκηρυχθείσες ποσότητες της Προμήθειας, όπως αυτές περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. Στο κόστος της προμήθειας συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και λιπαντικών.

  • Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών σε υγρά καύσιμα κίνησης και θέρμανσης, για τις υπηρεσίες του Δήμου Ευρώτα
  • Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  • Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 12-01-2024 και ώρα 15:00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 05-02-2024 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
  • Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 09/02/2024 και ώρα 11:00 π.μ.
  • Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
  • Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ (6) μήνες, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
  • Η εγγύηση συμμετοχής για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 12.690,00€ ή το αντίστοιχο ανά ομάδα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ (210) ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
  • Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών, από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινήσεων, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς.

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.evrotas.gov.gr όπου παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση.

Επίσης πληροφορίες δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, από την κ. Μυλωνά Αναστασία τηλ. 2735360019, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους (τακτικά έσοδα) του κάθε φορέα.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν 4412/2016, Ν.4270/2014, 4152/13, 4129/13, 4024/11, 4013/11, 3861/10, ΠΔ118/07, Ν.3852/2010, Ν.4250/2014, Ν.4155/13 και της Υ.Α. Π1/2390/16.10.2013, όπως ισχύουν.

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

ΨΠΛΔΩΡΛ-ΓΜΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΨΧ5ΣΩΡΛ-ΔΑΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΑ_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ