ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Ευρώτα με τίτλο «Ευφυείς εφαρμογές και Δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Ευρώτα» με το ποσό των 500.000€ .

Η πράξη εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» και στην Προτεραιότητα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Με το σύνολο των δράσεων που έχουν επιλεγεί, ο Δήμος Ευρώτα στοχεύει σε μία ολοκληρωμένη ψηφιακή μετάβαση για την κάλυψη των αναγκών του και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος θα προβεί στην προμήθεια των ακόλουθων εφαρμογών και συστημάτων «έξυπνης πόλης»:

• Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών

• Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών

• Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

• Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων (πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιάς, σεσμού κλπ.) εντός των ορίων του δήμου και σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους.

• Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall, Endpoint security, κλπ.) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας

Ο Δήμος Ευρώτα, με επιμονή και αποφασιστικότητα, έχει θέσει σε προτεραιότητα την ψηφιακή ανάπτυξη και την ένταξη της  χρηματοδότηση της συγκεκριμένης πρότασης με στόχο να γίνει ακόμα ένα βήμα προς την ψηφιακή μετάβαση.