ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024

Ο Δήμος Ευρώτα εν όψει της αντιπυρικής περιόδου που διαρκεί από 1η Μαΐου έως και 31η Οκτωβρίου 2024 ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ)σε εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100μ.) από τα όρια των ανωτέρω α και β περιπτώσεων και

δ)σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα,

για την υποχρέωσή τους να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων, από την 1η έως την 30η Απριλίου κάθε έτους, αλλά και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. (υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 266 του Ν. 5037/2023  (Α 78) και αρ. 18851οικ. Φ.700.20/07-04-2023 απόφαση Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έγκριση της υπ’ αριθμ.  20/2023 πυροσβεστικής διάταξης, ΦΕΚ Β 2549/19-04-2023)

Επίσης οι ανωτέρω υποχρεούνται μέχρι την 30η Απριλίου να προβαίνουν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών- Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (για την έναρξη λειτουργίας του εν λόγω μητρώου θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση)- άρθρο 53Α παρ. 4 Ν 4662/2020, όπως προστέθηκε από το άρθρο 31 του Ν. 5075/2023.

  Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων  και απορριμμάτων.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού που αναφέρονται παραπάνω. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους ( άρθρο 2 της αρ. 18851οικ. Φ.700.20/07-04-2023 απόφαση Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έγκριση της υπ’ αριθμ.  20/2023 πυροσβεστικής διάταξης, ΦΕΚ Β 2549/19-04-2023).

 

Ο Δήμος οφείλει να διενεργεί τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους (ύστερα από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως) για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

 

Κυρώσεις – Αυτεπάγγελτος καθαρισμός:

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλεται ή καταλογίζεται αντίστοιχα εξ ολοκλήρου στον/στους υπόχρεους από τον Δήμο:

Α) πρόστιμο πενήντα λεπτών του ευρώ  (0,50 €) ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση, θυροκόλληση ή κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο παραβάτης δύναται να υποβάλλει έγγραφη  ένσταση στον Δήμο, παρελθούσης δε άπρακτης της ως άνω προθεσμίας και εφόσον η υποβαλλόμενη ένσταση δεν έχει γίνει αποδεκτή, το επιβληθέν πρόστιμο οριστικοποιείται. Στην περίπτωση συμμόρφωσης εντός της ως άνω προθεσμίας με την υποχρέωση καθαρισμού, ο Δήμος εκδίδει απόφαση μείωσης του προστίμου έως κα 50% του προς επιβολή προστίμου. Μετά το πέρας της 10μερης προθεσμίας ή εφόσον έχει υποβληθεί ένσταση και η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή, ο Δήμος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, κατά προτεραιότητα βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς. Ειδικά για περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για καθαρισμό  τους, ο Δήμος ταυτόχρονα με την επιβολή του προστίμου αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς και βάσει αυτής, υποχρεούνται σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων για την άρση του κινδύνου.

Β)δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Η δαπάνη καθαρισμού και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του Δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος βεβαιώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία προς τον οικείο Δήμο, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση της παραπάνω διαδικασίας, ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός των ως άνω χώρων από τον Δήμο, για την άμεση άρση του κινδύνου.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 53Α του Ν 4662/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5075/2023 σε κάθε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού,  τεκμαίρεται ως παρασχεθείσα η συναίνεση του υπόχρεου στη διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου του από το δήμο.

Όσον αφορά στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών που συστήνεται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την καταγραφή των υποχρεώσεων των πολιτών κατά την αντιπυρική περίοδο, στους υπόχρεους που δεν θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα (70) ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατό πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 53Α, παρ. 5  και 7 του Ν 4662/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5075/2023.

 

Παρακαλούμε για τη συνεργασία και τη συμμόρφωση όλων, προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις από τυχόν εκδήλωση πυρκαγιών στην περιοχή μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩTA