ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74Α και 75 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023, καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 13η  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:                        

 

ΘΕΜΑ 1Ο :Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ευρώτα για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 2Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών   για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 3Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με το Ν. 3431/2006 και με τον αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

ΘΕΜΑ 4Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους χρήσης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων έτους 2024.

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών, δικαιωμάτων ταφής Δήμου Ευρώτα έτους 2024.

ΘΕΜΑ 6Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους τέλεσης    πολιτικού γάμου έτους 2024.

ΘΕΜΑ 7Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 8Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το Δήμο Ευρώτα έτους 2024.

ΘΕΜΑ 9Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών Τελών Υδρευσης , Άρδευσης, Αποχέτευσης για το Δήμο Ευρώτα έτους 2024.

ΘΕΜΑ 10Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης έτους 2024.

ΘΕΜΑ 11Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρων.

ΘΕΜΑ 12Ο : Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση και εισήγηση Τεχνικού Προγράμματος.

 

Ο πρόεδρος  της Δημοτικής Επιτροπής

                                              

Δήμος Βέρδος

Δήμαρχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ