Ο ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΝΟΣ (01) ΑΤΟΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΈΡΓΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ)

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΕΝΟΣ (01) ΑΤΟΜΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΈΡΓΟΥ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ)

 

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό,  έντυπο ΑΣΕΠ  ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά  (info@eurota.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Ευρώτα, Σκάλα-Λακωνίας, Τ.Κ. 23051, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κου Αποστολάκη Γεωργίου (τηλ. επικοινωνίας: 27353 60020).

    Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

    Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη  των δέκα (10) ημερών  (υπολογιζομένων  ημερολογιακά) και αρχίζει από την 15η/11/2021 και ολοκληρώνεται την 24η/11/2021.

    Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 2021 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΑΔΑ Ψ7ΞΡΩΡΛ-ΧΙΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΕΧΩ ΚΩΛΥΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΩΛΥΜΑ