ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ 31-12-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ 31-12-2021

O Δήμαρχος Ευρώτα, προκειμένου να προβεί στην  συμπλήρωση του μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων, που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα, για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2021,  με τη διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί,

 

ΚΑΛΕΙ

Ι)  Όσους ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργου δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επιθυμούν να ενταχθούν σ’ αυτό να υποβάλλουν, με οποιοδήποτε τρόπο(ταχυδρομικώς, e-mail, fax), στο Δήμο Ευρώτα, ταχυδρομική διεύθυνση: Βλαχιώτη Λακωνίας, Τ.Κ. 23051 (με την ένδειξη ΜΗΤΡΩΟ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ), e-mail: agoritsa@1499.syzefxis.gov.gr,  fax: 2735029124, αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο) οποιαδήποτε χρονική στιγμή εντός του έτους 2021, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο (κινητό - σταθερό) e-mail και fax. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπάλληλο Αθηνά Γκορίτσα, Τηλέφωνο: 2735042210, fax: 2735029124

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν :

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα  για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2021, όπως αυτοί περιγράφονται (δεν είναι απαραίτητη η αναλυτική αναφορά τους) και εγκρίθηκαν με την αρ. 304/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 63Ε7ΩΡΛ-9ΜΟ).
  2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης τους) και ότι δεσμεύονται για την ανανέωση (όπου αυτή απαιτείται) και τη διατήρηση σε ισχύ έως την 31-12-2021 όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων των οχημάτων – μηχανημάτων έργου και των χειριστών αυτών
  3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργου που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ- όπου απαιτούνται, άδεια χειριστού μηχανήματος έργου, κλπ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου, δηλαδή έως 31-12-2021.

Οι ιδιοκτήτες (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Δήμου Ευρώτα.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

 

ΙΙ) Τους ήδη εγγεγραμμένους στο μητρώο ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση, εφόσον το επιθυμούν την παράταση της συνεργασίας τους με το Δήμο Ευρώτα, με τους ίδιους όρους (όπως αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος), μέχρι 31-12-2021. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου έως 31-10-2020, οπότε και τίθενται άμεσα στη διάθεση του Δήμου Ευρώτα.

Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επανυποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ι μέρος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του μητρώου.

 

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση https://www.evrotas.gov.gr

Ο Δήμαρχος

 

Δήμος Βέρδος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής

Υποδείγματα υπευθύνης δήλωσης αποδοχής όρων και τιμής

Υποδείγματα υπευθύνης δήλωσης για τα οχήματα