ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 01η συνεδρίαση του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης  &  Αθλητισμού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» που πραγματοποιήθηκε την 11/02/2022, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Λήψη απόφασης ανασυγκρότησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ ΄΄ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ΄΄

 

 

 

 

 

01 /2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της  με αρ. 09/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ανασυγκρότησης των μελών του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα, «Νικηφόρος Βρεττάκος»

 

2

Εγγραφές Νηπίων Παιδικών Σταθμών Δήμου Ευρώτα.

 

02 /2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις εγγραφές των δύο νηπίων νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Σκάλας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λήψη απόφασης ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του ΝΠΔΔ κατά τη δικάσιμο της 05ης/04/2022 για τη συζήτηση της από 25/05/2020 και με ΑΚΔ 28017/820/2020 αγωγής (πιν. ΚΑ/5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 /2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) την συνομολόγηση ως προς τα πραγματικά περιστατικά  της από 25/05/2020 και με ΑΚΔ 28017/820/2020 αγωγής των εργαζομένων του ΝΠΔΔ,

β) την αποδοχή παρέκτασης της δίκης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (άρθρο 42 ΚΠολΔ) και

γ) δίνει εντολή και ειδική πληρεξουσιότητα στην  έμμισθη δικηγόρο του Δήμου Ευρώτα Ματθαίου Χρυσούλα, Δικηγόρο Αθηνών με ΑΜ  ΔΣΑ 28941  να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Περιουσιακών - Εργατικών Διαφορών) κατά τη δικάσιμο της 05ης/04/2022 για τη συζήτηση της από 25/05/2020 και με ΑΚΔ 28017/820/2020 αγωγής (πιν. ΚΑ/5), ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε δικάσιμο θα οριστεί με κλήση κατόπιν ενδεχόμενης ματαίωσης της ανωτέρω αγωγής ή σε περίπτωση παραίτησης από αυτή την ως άνω αγωγή, στη συζήτηση άλλης αγωγής με όμοια ιστορική, νομική βάση και αίτημα και σε οποιαδήποτε δικάσιμο οριστεί η συζήτηση αυτής, και να  συνομολογήσει ως προς τα πραγματικά περιστατικά της από 25/05/2020 και με ΑΚΔ 28017/820/2020 αγωγής των εργαζομένων (Ν. Μπελεγρή κλπ, σύνολο 8) καθώς και οιασδήποτε άλλης αγωγής με την ίδια ιστορική και νομική βάση και ίδιο αίτημα που εισαχθεί για συζήτηση ύστερα από παραίτηση του δικογράφου της ως άνω ασκηθείσας αγωγής ήτοι ότι οι ενάγοντες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  της υπηρεσίας του ΝΠΔΔ.

 

 

4

 

Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης  &  Αθλητισμού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» του Δήμου Ευρώτα, έτους 2022.

 

 

04 /2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης  &  Αθλητισμού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» του Δήμου Ευρώτα, έτους 2022.

 

 

 

ΣΚΑΛΑ: 14 - 02 – 2021

 

Ο Δημοσιεύσας

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 02η συνεδρίαση του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης  &  Αθλητισμού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» που πραγματοποιήθηκε την 11/02/2022, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

 

 

 

 

1

Κατάρτιση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2022 και πίνακα  στοχοθεσίας (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης) έτους 2022 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

 

 

 

 

05 /2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό  εσόδων –εξόδων 2022 του ΝΠΔΔ  Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

 

 

 

ΣΚΑΛΑ: 14 - 02 – 2021

 

Ο Δημοσιεύσας

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την 03η συνεδρίαση του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης  &  Αθλητισμού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» που πραγματοποιήθηκε την 11/02/2022, με μνεία των αποφάσεων που λήφθηκαν.

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων και οικονομικών καταστάσεων οικον. Έτους 2018 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 /2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον απολογισμό του ΝΠΔΔ "Ν.Π.Δ.Δ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ "  για το Ο.Ε. 2018,

 

Β. Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις του ΝΠΔΔ "Ν.Π.Δ.Δ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ "  για το Ο.Ε. 2018,

 

Γ. Την αποστολή της παρούσας απόφασης για την κατά τον νόμο έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων και οικονομικών καταστάσεων οικον. Έτους 2019 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 /2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον απολογισμό του ΝΠΔΔ "Ν.Π.Δ.Δ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ "  για το Ο.Ε. 2019,

 

Β. Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις του ΝΠΔΔ "Ν.Π.Δ.Δ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ "  για το Ο.Ε. 2019,

 

Γ. Την αποστολή της παρούσας απόφασης για την κατά τον νόμο έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Έγκριση απολογισμού εσόδων - εξόδων και οικονομικών καταστάσεων οικον. Έτους 2020 του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

08 /2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον απολογισμό του ΝΠΔΔ "Ν.Π.Δ.Δ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ "  για το Ο.Ε. 2020,

 

Β. Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις του ΝΠΔΔ "Ν.Π.Δ.Δ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ "  για το Ο.Ε. 2020,

 

Γ. Την αποστολή της παρούσας απόφασης για την κατά τον νόμο έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

 

ΣΚΑΛΑ: 14 - 02 – 2021

 

Ο Δημοσιεύσας

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ