ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 10 ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ 01/06/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 10 ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ 01/06/2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ  ΛΗΦΘΗΚΕ

ΘΕΜΑ 1ο

Ψήφισμα  για  διόρθωση Δασικών Χαρτών

45/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΒΟΛΗ

ΘΕΜΑ 2ο

<< ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021>>.

46/2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3ο

<< Σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄  Τριμήνου του Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021>> .

47/2021

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο

Συμπληρωματική απόφαση αποδοχής όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για το έργο με τίτλο "Βελτίωση υποδομών δικτύων ύδρευσης Δήμου Ευρώτα, προϋπολογισμού 2.157.837,60€, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" και νυν πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης".

48/2021

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ