ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη Σκάλα σήμερα την 8η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2021  ημέρα της  εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ από ώρα 13:00  έως 14:00, το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Ευρώτα, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση ύστερα  από την υπ’ αρ. 9045 /08-07-2021 Πρόσκληση  -δια  περιφοράς - (μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου και  τηλεφώνου)   της προέδρου κ. Δεντάκου Ελένης , σύμφωνα  με τις  διατάξεις  της  παρ. 5  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, λόγω του  κατεπείγοντος  του θέματος, τις  διατάξεις παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  τις  υπ΄αριθ. 40/20930/31-3-2020 και  18318/13-3-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018, καθώς  και την αριθμ. 163/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με αριθμ. Πρωτ. 33282/29-05-2020,  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό  χώρο ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα του Δήμου, για  την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω κατεπείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται  στην πρόσκληση:

 

    ΘΕΜΑ 1ο: Συλλυπητήριο ψήφισμα  για τον εκλιπόντα πρώην Δήμαρχο Γερονθρών Λάμπρο Βουρβουριώτη του Χρήστου

 

Από  τη  συμμετοχή  των  μελών  στην  ανωτέρω  διαδικασία  ήτοι  από  την  αποστολή  ψήφου  διαπιστώθηκε  απαρτία

Δημοτικοί Σύμβουλοι Παρόντες

 1. Δεντάκου Ελένη, Πρόεδρος
 2. Βασιλάκος Λεωνίδας
 3. Γεωργοστάθης Νικόλαος
 4. Γκουβούση-Κρητικάκου Αργυρώ
 5. Δρούσιας Παναγιώτης
 6. Κατσάμπη Αλεξάνδρα
 7. Κοτσώνη Μαρίνα
 8. Κυλάκος Γεώργιος
 9. Κυριακάκος Παναγιώτης
 10. Λυμπέρης Παναγιώτης
 11. Μανιατάκος Δημήτριος
 12. Μαρουδάς Γεώργιος
 13. Μάλλιου-Ξερακιά Βασιλική
 14. Μένεγας Σωτήριος
 15. Μπατσάκης Γρηγόριος
 16. Μπόλλας Βασίλειος
 17. Μπούτσαλης Ζαχαρίας

 

 

Δημοτικοί Σύμβουλοι απόντες

 •  

18.Νικολοπούλου Γαρυφαλιά

19.Νταλιάνης  Αναστάσιος

20.Νταλιάνης Δημήτριος

21.Παπαγιανοπούλου Παναγιώτα

22.Παπανικολάου Σωτήριος

23.Πολολός Παναγιώτης

24.Σάκκαρη Ιωάννα

25.Σταυρόπουλος Παύλος

26.Φιφλής Δημήτριος

27.Χασάπογλου Νικόλαος

 

 

 

 


Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βέρδος Δήμος, ύστερα  από την υπ’ αρ. 9045/ 08-07-2021 Πρόσκληση της  προέδρου κ. Δεντάκου Ελένης.

Η  τήρηση των πρακτικών έγινε  από  την  κ. Κομπόγεωργα  Μαρία υπάλληλο  του Δήμου.

 

ΘΕΜΑ 1ο:

Αριθμός Απόφασης: 56/2021

 

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010 επειδή στο άκουσμα της θλιβερής είδησης του θανάτου του πρώην Δημάρχου Γερονθρών Λάμπρου Βουρβουριώτη του Χρήστου , θα  πρέπει με απόφασή μας  να προβούμε στις δέουσες ενέργειες και να αποδώσουμε φόρο  τιμής  στον εκλιπόντα που ασχολήθηκε  έντιμα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και προσέφερε σε αυτήν.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Εκφράζει τη βαθιά  θλίψη  και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του δημάρχου και των  μελών του δημοτικού  συμβουλίου στην οικογένεια του εκλιπόντος.
 2. Να παραστεί ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο στην τελετή της κηδείας  του.
 3. Να επιδοθεί το ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου.
 4. Να διαβαστεί  το ψήφισμα  από το Δήμαρχο Ευρώτα  κ. Βέρδο Δήμο.
 5. Να εκφωνηθεί  επικήδειος  λόγος  από το δήμαρχο Ευρώτα.

Μετά  την  εξάντληση  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης ο Πρόεδρος, κήρυξε  την  λήξη  της  συνεδρίασης.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό, υπογράφεται

 ως  κατωτέρω:

 

 

Η Πρόεδρος

 

 

Τα  μέλη

Σκάλα 08/07/2021

Δεντάκου Ελένη

 1. Βασιλάκος Λεωνίδας
 2. Γεωργοστάθης Νικόλαος
 3. Γκουβούση-Κρητικάκου Αργυρώ
 4. Δρούσιας Παναγιώτης
 5. Κατσάμπη Αλεξάνδρα
 6. Κοτσώνη Μαρίνα
 7. Κυλάκος Γεώργιος
 8. Κυριακάκος Παναγιώτης
 9. Λυμπέρης Παναγιώτης
 10. Μανιατάκος Δημήτριος
 11. Μαρουδάς Γεώργιος
 12. Μάλλιου-Ξερακιά Βασιλική
 13. Μένεγας Σωτήριος
 14. Μπατσάκης Γρηγόριος
 15. Μπόλλας Βασίλειος
 16. Μπούτσαλης Ζαχαρίας

 

17.Νικολοπούλου Γαρυφαλιά

18.Νταλιάνης  Αναστάσιος

19.Νταλιάνης Δημήτριος

20.Παπαγιανοπούλου Παναγιώτα

21.Παπανικολάου Σωτήριος

22.Πολολός Παναγιώτης

23.Σάκκαρη Ιωάννα

24.Σταυρόπουλος Παύλος

25.Φιφλής Δημήτριος

26.Χασάπογλου Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Η πρόεδρος

ΔΕΝΤΑΚΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ