ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΤΙΑΣ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΤΙΑΣ"

Ο Δήμος Ευρώτα, προκηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου

«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μυρτιάς», με προϋπολογισμό  24.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβα- νομένου Φ.Π.Α).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

- κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 19.112,33(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και Ο.Ε. και Απρόβλεπτα)

  1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Τιμολόγιο κ.λ.π., καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς) από το δημοτικό κατάστημα Σκάλας του Δήμου Ευρώτα (οδός Κ. Σκάλκου 15 – τ.κ.23051). Τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα, εκτός από το Έντυπο Προσφοράς, καθώς και τυχόν συνοδευτικά σχέδια του έργου, θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα (www.evrotas.gov.gr), σε ηλεκτρονική μορφή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2735029215, Fax επικοινωνίας 2735029216, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δερτιλής Παναγιώτης.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του δημοτικού καταστήματος Σκάλας στη Σκάλα Λακωνίας (Α’ όροφος) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με τη προσφορά ποσοστού ενιαίας έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
  2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού  με   την   Ένωση   Προσαρτήματος   I   της   ως   άνω   Συμφωνίας,   καθώς   και   δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (Μ.Ε.ΕΠ) όπως ισχύει ή στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων όπως ισχύουν, μετά την έκδοση του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019), στην κατηγορίες έργου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,

προϋπολογισμού 19.112,33 € και άνω. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης  απαιτείται  να είναι  εγγεγραμμένοι  στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ  του

 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 και απαιτείται κατ’ ελάχιστον να πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά αντιστοιχία με τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 387,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον ΕΞΙ μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 17-7-2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ μήνες.
  2. Το έργο χρηματοδοτείται ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ & ΣΑΤΑ και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στο Κ.Α. 25- 7312.0002 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
  3. Προκαταβολή ΔΕΝ θα χορηγηθεί.
  4. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ημερολογιακές ημέρες.
  5. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρα 132 και 156 του Ν.4412/2016).
  6. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ευρώτα.

 

 

 

 

ΣΚΑΛΑ 04/12/2020

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΦΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΕΥΔ