ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο Δήμος Ευρώτα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους οικονομικούς φορείς ότι πρόκειται να προβεί στην κατεπείγουσα προμήθεια υγειονομικού υλικού , 1000 rapid test covid-19  αντιγόνου  στα πλαίσια αντιμετώπισης της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού covid - 19, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.872,00  € (συμπερ. του ΦΠΑ).

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας  περιέχονται στην από 27/11/2020  τεχνοοικονομική περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα.

Η ανάθεση της προμήθειας θα διενεργηθεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης κατά την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος ύστερα από την λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων: α) της παρ. 3 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. 11/11-3- 2020 (ΦΕΚ 55 Α/11-3-2020): Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, β) της περίπτωσης δ1 της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και γ) τις διατάξεις του Ν 4412/16.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείσθε, όπως υποβάλλετε την προσφορά σας το αργότερο έως τη Τρίτη  01/12/2020 και ώρα 10:00π.μ  στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα στην Σκάλα, ΤΚ 23051. Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή διαπραγμάτευσης.

 

Η  Οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά συμμετοχής (περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16) δηλ.:

1.             Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασία

2.             Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό.

3.             Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή προσωπικών ασφαλιστικών εισφορών.

4.             Υπεύθυνη δήλωση για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.

 

 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα.

 

                                                                               Σκάλα 30/11/2020

 

      Ο Δήμαρχος

 

 

    Δήμος Βέρδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ