ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ -ΚΟΠΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ -ΚΟΠΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες κλαδέματος -κοπής δένδρων μεγάλων Δήμου Ευρώτα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη μελέτη. Με βάση τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την  23η  Νοεμβρίου 2020 και ώρα   15:00 να υποβάλλετε έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω υπηρεσία.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε δημοπρασία

2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό.

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή προσωπικών ασφαλιστικών εισφορών.

4. Υπεύθυνη δήλωση για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

5. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι ο ανάδοχος :

α. Είναι γνώστης του αντικειμένου,

β. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα να εκτελέσει κάθε σχετική εργασία κλαδέματος που θα του ανατεθεί, ανεξαρτήτου βαρύτητας, δυσκολίας, τοπικών συνθηκών και ωραρίου εκτέλεσης, που πιθανόν μπορούν να επηρεάσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών.

6.Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την παραχώρηση καλαθοφόρου οχήματος για την εκτέλεση της υπηρεσίας και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί αποδοχής της συνεργασίας (σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δε διαθέτει καλαθοφόρο όχημα)

7. Αντίγραφο της Άδειας Μηχανήματος (καλαθοφόρου) ύψους 20 μέτρων και άνω.

8. Αντίγραφο της ασφάλειας μηχανήματος.

9. Αντίγραφο τεχνικού ελέγχου του μηχανήματος.

10. Πιστοποιητικό αντίστοιχου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σ' αυτό το ειδικό επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή, που θα εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης.

11. Ονοματεπώνυμο του οδηγού και του χειριστή με τα σχετικά διπλώματα τους.

12. Ονοματεπώνυμο του τεχνίτη δενδροκηπουρού με τα σχετικά διπλώματα του.

13. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης αντίστοιχης εργασίας από δημόσιο φορέα καθώς και το αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών τουλάχιστον στο 50% του ύψους του προϋπολογισμού της παρούσας ανάθεσης

Οι προσφορές  μπορούν να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου ή να αποσταλούν στο e-mail του Δήμου (info@eurota.gr)                                                   

                                                                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                        ΜΠΟΛΛΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ