ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΩΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΩΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει   την προμήθεια    συστήματος   καταγραφής ώρας  εισόδου  και εξόδου Δημοτικών υπαλλήλων σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.

 

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας  το αργότερο έως   την    23η   Νοεμβρίου   2020 ημέρα     Δευτέρα  και ώρα   10:00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου  ή αποστέλλοντας στο e-mail του Δήμου (info@eurota.gr)

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.   Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή  σε δημοπρασία

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή    ασφαλιστικών εισφορών  για το προσωπικό.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών διαχειριστών  εταιρείας.

δ. Υπεύθυνη δήλωση για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

                               Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                    ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ    

Προμήθεια  συστήματος  καταγραφής ώρας εισόδου

ΔΗΜΟΣ  ΕΥΡΩΤΑ       

και εξόδου των δημοτικών υπαλλήλων από την υπηρεσία

Δ/νση Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης

Κ.Α.: 10-7135.0004

& Τεχνικών Υπηρεσιών

CPV :  CPV : 31711310-9 (Σύστημα καταγραφής χρόνου παρουσίας)

 

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

Στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.Εξόδων 10-7135.0004 με τίτλο «Προμήθεια  καταγραφής συστήματος ώρας εισόδου και εξόδου των δημοτικών υπαλλήλων από την υπηρεσία τους». Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα. Περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού (ρολόγια, κάρτες κ.λπ.), εγκατάσταση συστήματος, παραμετροποίηση και ενημερώσεις. Για κάθε εργαζόμενο του Δήμου θα εκδοθεί και θα προγραμματιστεί μια κάρτα προσέλευσης την οποία θα φέρει μαζί του κάθε ημέρα εργασίας του. Θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας και μέσω βιομετρικών στοιχείων (δαχτυλικό αποτύπωμα). Στα σημεία πρόσβασης των υπαλλήλων του Δήμου θα τοποθετηθεί από μια τερματική συσκευή (Ηλεκτρονικό Ρολόι Καταγραφής Παρουσιών). Καθημερινά ο κάθε υπάλληλος κατά την άφιξη και αναχώρησή του θα χρησιμοποιεί την κάρτα προσέλευσής του στο ηλεκτρονικό ρολόι ώστε να καταγράφεται η ώρα και ημέρα που πέρασε από το σημείο. Τα τερματικά θα επικοινωνούν καθημερινά, με ασφαλή τρόπο, μέσω διαδικτύου και θα ενημερώνουν με τα νέα στοιχεία τους (καταγραφές κίνησης προσωπικού) την ειδική εφαρμογή (Ολοκληρωμένο Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παρουσιών) που θα είναι εγκατεστημένη σε κεντρικό υπολογιστή (server) του Δήμου. Το λογισμικό, πρέπει να είναι ένα εξειδικευμένο ευέλικτο σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ελέγχου πρόσβασης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δημόσιους οργανισμούς, για τον καλύτερο έλεγχο του ωραρίου των εργαζομένων, σε σύνδεση με τα ηλεκτρονικά συστήματα παρουσίας προσωπικού. Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας, πρέπει να μπορούν να αντληθούν ανά πάσα στιγμή από το λογισμικό ωρομέτρησης, το οποίο μπορεί να βρίσκεται εγκατεστημένο σε ένα κεντρικό υπολογιστή ή περισσότερους. Το λογισμικό πρέπει να φροντίζει για την καταγραφή του προσωπικού, την σωστή μεταφορά των δεδομένων και την καταχώρηση τους σε αρχείο κινήσεων. Η ανάγνωση των στοιχείων από τα συστήματα ωρομέτρησης πρέπει να γίνεται αυτόματα σε χρόνους που καθορίζονται από τον διαχειριστή του συστήματος.

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1.) Ηλεκτρονικό Ρολόι Καταγραφής Παρουσιών

 Βασικός Εξοπλισμός Συσκευής

• Έγχρωμη οθόνη 3.2” TFT για την προβολή πληροφοριών όπως ημερομηνία, ώρα καθώς και κατάσταση κίνησης – ωρομέτρησης (είσοδο – έξοδο εργαζομένων ή άλλη).

• Γρήγορος επεξεργαστής Dual 1.0 GHZ HighSpeed CPU.

• Υπερσύγχρονος αισθητήρας (AFOS) δαχτυλικών αποτυπωμάτων για γρήγορη ταυτοποίηση <0.5 Sec.

• Ηχείο για την ακουστική σήμανση και τις φωνητικές λειτουργίες μιας επιτυχούς ή όχι ταυτοποίησης χρηστών, καθώς και για την επιβεβαίωση αλλαγής και αποθήκευσης ρυθμίσεων συσκευής.

• Λυχνία LED τριών χρωμάτων για την υπόδειξη ενδείξεων.

• Μεγάλο και εύχρηστο πληκτρολόγιο 16 πλήκτρων με ευδιάκριτα πλήκτρα, που περιλαμβάνει 10 αριθμητικά πλήκτρα (0-9) και 6 πλήκτρα λειτουργιών.

• Αναγνώστης για τις επαγωγικές κάρτες που είναι απόλυτα συμβατός με κάρτες και μπρελόκ. Η συσκευή πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις κάρτες σε απόσταση περίπου 3cm.

 

• Μηχανισμός ρελέ για την απευθείας σύνδεση με ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά και άλλα συστήματα ελέγχου πρόσβασης.

 

Ευέλικτη Διαχείριση

• Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης της συσκευής είτε από το μενού, είτε μέσω τοπικού δικτύου, είτε απομακρυσμένα μέσω σύνδεση με Η/Υ που φιλοξενεί την εφαρμογή διαχείρισης συσκευών.

 

• Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρήσης κωδικού που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο τύπο εργασίας για την ταυτοποίηση χρήστη.

 

• Πρέπει να γίνεται παρακολούθηση, καταγραφή και πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (RealTimeMonitoring), όταν η συσκευή επικοινωνεί με την εφαρμογή διαχείρισης συσκευών μέσω δικτύου TCP/IP ή απευθείας μέσω miniUSB.

 

• Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για ρύθμιση πολλών καταστάσεων κατά την ταυτοποίηση (είσοδος, έξοδος, διάλειμμα κ.α.) από το λογισμικό.

 

• Πρέπει να παρέχεται δυνατότητα για εξαγωγή - επεξεργασία και σύνδεση με προγράμματα μισθοδοσίας.

 

• Πρέπει να παρέχεται δυνατότητα διαμερισματοποίησης και ρύθμισης ομάδων των χρηστών και δυνατότητα να δημιουργούνται διαφορετικά τμήματα στα οποία θα ανήκουν συγκεκριμένοι χρήστες.

 

 

 

Χρήση & Εγγραφές Εργαζομένων

 

• Η συσκευή θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα καταχώρησης για έως και 10.000 χρήστες και 10.000 δαχτυλικά αποτυπώματα. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης αποκτά έναν ατομικό κωδικό-χρήστη (UserID), έναν αριθμητικό κωδικό πρόσβασης μέχρι 6 ψηφία (password) και μία επαγωγική κάρτα. Στη συσκευή δεν πρέπει να καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα χρηστών

 

• Η μνήμη της συσκευής πρέπει να μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 200.000 εγγραφές όπου ως εγγραφή ορίζεται η σχετική κίνηση εισόδου, εξόδου ή άλλης προδηλωμένης κατάστασης και περιλαμβάνει τον κωδικό χρήστη, την εκάστοτε κίνηση, ημερομηνία και ώρα που πραγματοποιήθηκε και τον αριθμό (ID) συσκευής που διεξάχθηκε.

 

• Η διαδικασία για την αναγνώριση-ταυτοποίηση εγγεγραμμένων χρηστών πρέπει να επιτυγχάνεται πολλαπλά: 1) με τη χρήση επαγωγικής κάρτας (RFID, Mifare, Tag), 2) με εφαρμογή κωδικού χρήστη με κωδικό πρόσβασης, 3) με χρήση δαχτυλικού αποτυπώματος και 4) με συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων αν επιθυμείτε αυξημένο επίπεδο ασφάλειας και εγκυρότητας

 

• Οι αποθηκευμένοι χρήστες και εγγραφές στη συσκευή, δεν πρέπει να διαγράφονται με την απενεργοποίηση της συσκευής ή την απώλεια ρεύματος.

 

• Η συσκευή πρέπει να έχει τη δυνατότητα από το λογισμικό της, να παραβλέπει εγγραφές ίδιου χρήστη εντός συγκεκριμένου χρόνου, για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων κινήσεων ή λανθασμένων καταχωρήσεων.

 

Δυνατότητα Συνδέσεων

 

• Η συσκευή πρέπει να μπορεί να συνδεθεί με ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά ή άλλο αντίστοιχο εξοπλισμό ελέγχου πρόσβασης μέσω της χρήσης ρελέ.

 

• Η συσκευή πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ μέσω δικτύου TCP/IP, απευθείας μέσω USB, USB stick, miniUSB, δίκτυο LAN, σειριακά RS232 ή WiFi.

 

•  Η συσκευή πρέπει να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με κουμπί εξόδου για το άνοιγμα θυρών όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για την είσοδο σε φυλασσόμενο χώρο (έλεγχος πρόσβασης).

Πιστοποιήσεις και Εγγύηση

• Το τερματικό ωρομέτρησης προσωπικού να φέρει ειδική σήμανση CE, FCC, RoHS.

 

• Η συσκευή πρέπει να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 24 μηνών.

 

Αισθητήρας Δακτυλικών Αποτυπωμάτων

 

• Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων πρέπει να ενεργοποιείται υπέρυθρα μέσω τεχνολογίας οπτικής απεικόνισης.

 

• Ο χρόνος ταυτοποίησης πρέπει να είναι μικρότερος από 0,5 δευτερόλεπτα.

 

• Πρέπει να χρησιμοποιήται τεχνολογία ψηφιακής κρυπτογράφησης κατά την καταχώρηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων  στα τερματικαAnviz.

 

2.) Επαγωγικές κάρτες EM RFID

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Επαγωγικές κάρτες απόλυτα συμβατές με το σύστημα ωρομέτρησης.

 

• Πλαστικές (PVC) κάρτες λευκού χρώματος και με διαστάσεις μια τυπικής πιστωτικής κάρτας.

 

3.) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Γενικά

Το λογισμικό, πρέπει να είναι ένα εξειδικευμένο ευέλικτο σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ελέγχου πρόσβασης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δημόσιους οργανισμούς, για τον καλύτερο έλεγχο του ωραρίου των εργαζομένων, σε σύνδεση με τα ηλεκτρονικά συστήματα παρουσίας προσωπικού. Τα στοιχεία που θα καταχωρούνται στα ηλεκτρονικά ρολόγια παρουσίας, πρέπει να μπορούν να αντληθούν ανά πάσα στιγμή από το λογισμικό ωρομέτρησης, το οποίο μπορεί να βρίσκεται εγκατεστημένο σε ένα κεντρικό υπολογιστή ή περισσότερους. Το λογισμικό πρέπει να φροντίζει για την καταγραφή του προσωπικού, την σωστή μεταφορά των δεδομένων και την καταχώρηση τους σε αρχείο κινήσεων. Η ανάγνωση των στοιχείων από τα συστήματα ωρομέτρησης πρέπει να γίνεται αυτόματα σε χρόνους που καθορίζονται από τον διαχειριστή του συστήματος.

 

Τεχνικές Προδιαγραφές Εφαρμογές

 

• Το λογισμικό διαχείρισης των συστημάτων ωρομέτρησης πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα (υπάρχει η επιλογή και άλλων γλωσσών).

 

• Η επικοινωνία του τερματικού ωρομέτρησης και του λογισμικού διαχείρισης πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση των τυπικών τεχνολογιών Δικτύων/διαδικτύου.

 

• Το λογισμικό πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα παραμετροποίησης των δεδομένων και την εξαγωγή και εκτύπωση λεπτομερών αναφορών σε κοινούς μορφότυπους αρχείων (excel, word, pdf).

 

• Το λογισμικό πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα διασύνδεσης με εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού και Μισθοδοσίας (π.χ. Staff, Singular, Soft1, EpsilonNet).

 

• Λειτουργία με Βάση Δεδομένων MS ACCESS, MS SQL Server και Microsoft SQL Server Express Edition.

 

• Το λογισμικό πρέπει να διαθέτει την δυνατότητα παρακολούθησης των εγγραφών σε πραγματικό χρόνο.

 

• Το λογισμικό πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα ρύθμισης λήψεων αντιγράφων ασφαλείας (backup).

 

• Το λογισμικό πρέπει να δίνει δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών στο σύστημα μετά από εξακρίβωση της ταυτότητας τους με τη χρήση ονόματος χρήστη και μυστικού συνθηματικού. Επίσης διαθέτει τη δυνατότητα καταγραφής ιστορικού των ενεργειών τους.

 

• Το λογισμικό πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών διαχειριστών με δυνατότητα ρύθμισης των δικαιωμάτων πρόσβασης του κάθε διαχειριστή σε συγκεκριμένες λειτουργίες του λογισμικού.

 

 

Ειδικές Λειτουργίες Λογισμικού

• Το λογισμικό πρέπει να καταγράφει παρουσίες, πληροφορίες εισόδου - εξόδου και ωρών εργασίας του προσωπικού. Το λογισμικό πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών στοιχείων για κάθε υπάλληλο (προσωπικά, υπηρεσιακά κ.α.) και τη δημιουργία νέων πεδίων για την καταχώρηση επιπλέον πληροφοριών και στοιχειών.

 

• Το λογισμικό πρέπει να έχει δυνατότητα για δημιουργία και πλήρη παραμετροποίηση διαφορετικών ωραρίων και βαρδιών σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηναία βάση.

 

• Το λογισμικό πρέπει να έχει δυνατότητα για δημιουργία πλήρως παραμετροποιήσιμου μηνιαίου προγράμματος εργασίας ανά εργαζόμενο.

 

• Το λογισμικό πρέπει να έχει δυνατότητα καταγραφής και αποτύπωσης υπερωρίων, απουσιών, αδειών κ.α.

 

• Το λογισμικό πρέπει να έχει δυνατότητα για δημιουργία διαφορετικών τύπων απουσιών και αδειών.

 

• Το λογισμικό πρέπει να έχει δυνατότητα για λεπτομερή εκτύπωση προγραμμάτων εργασίας, παρουσιολογιών - απουσιών για οποιαδήποτε χρονική περίοδο ανά εργαζόμενο.

 

• Το λογισμικό πρέπει να έχει δυνατότητα τροποποίησης - συμπλήρωσης των προγραμμάτων εργασίας.

 

• Το λογισμικό πρέπει να έχει δυνατότητα εισαγωγής χειροκίνητης εγγραφής εισόδου - εξόδου από τον διαχειριστή του λογισμικού σε περίπτωση παράληψης εγγραφής κάποιου εργαζόμενου.

 

• Το λογισμικό πρέπει να έχει δυνατότητα παραμετροποίησης και ρύθμισης για τον υπολογισμό εργασίας.

 

• Πρέπει να παρέχεται η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού στον υπολογιστή και εκπαίδευση.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΧΩΡΊΣ ΦΠΑ)

ΣΎΝΟΛΟ (ΧΩΡΊΣ ΦΠΑ)

Ηλεκτρονικό Ρολόι
Καταγραφής Παρουσιών

8

450

3600

ΚΑΡΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ

200

1

200

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1

1.441,34

1.441,34

ΓΕΝΙΚΟ ΣΎΝΟΛΟ

5.241,94

ΑΞΙΑ ΦΠΑ 24%

1.258,06

ΓΕΝΙΚΟ ΣΎΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

6.500,00€

 

 

                                                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 Σκάλα  23 / 9 / 2020                                                                        Σκάλα 23 / 9 / 2020

       Συντάχθηκε                                                                                Ο αναπληρωτής  Προϊστάμενος 

                                                                                                                Περ/ντος, Υπ. Δόμησης & Τ.Υ.

 

 

 

Δερτιλής Παναγιώτης                                                           Δερτιλής Παναγιώτης                   

Μηχ/γος  Μηχανικός                                                                         Μηχ/γος  Μηχανικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ