ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74Α και 75 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023, καλείστε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 5η  Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12:00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

 ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιΐας Δ.Ε. Έλους» προϋπολογισμού 820.000,00 €.

 ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης κοινότητας Αγίου Δημητρίου» προϋπολογισμού 1.670.000,00 €.

 ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ευρώτα  για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2024.

  ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία η και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ευρώτα».

  ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μετακίνησης οχημάτων.

  ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης επί της από 29-01-2024 γνωμοδότησης δικηγόρου.

  ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου.

  ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου.

  ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για γνωμοδότηση.

  ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων.

  ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά με κλείσιμο λογαριασμών Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ.

  ΘΕΜΑ 12ο : Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό συμβολαιογράφου, επί των αριθμ. 113/2022 και 4/2023 Αποφ. Οικονομικής Επιτροπής.

 

 Ο πρόεδρος  της Δημοτικής Επιτροπής

                                              

Δήμος Βέρδος

Δήμαρχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ