ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  20-09-2022  ημέρα  ΤΡΙΤΗ  και  ώρα  έναρξης  12:30.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα που βρίσκεται στο Δημαρχείο  Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση των παρακάτω  θεμάτων:

 

Θέμα 1:

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  έτους 2022.

 

Θέμα 2:

Έγκριση πραγματοποίησης  εκδήλωσης στα  πλαίσια  προληπτικής  ιατρικής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ