ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με a) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α΄)  β) το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169) με το οποίο τροποποιήθηκε η αριθμ. 11 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και τις ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του.» γ)την αριθμ. 69/2021 (Α.Π.:23660/22.12.2021) Εγκυκλίου του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» δ)Την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.746/7-1-2022 (ΦΕΚ 32/Β΄/8-1-2022) καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, την 4η  Απριλίου  2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για τα παρακάτω  θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ 2ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 3ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την <<Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ευρώτα>>.

ΘΕΜΑ 4ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ OΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

ΘΕΜΑ 5ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση της αριθμ. 3/2022 απόφασης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα ΄΄Ευρώτειος Πολιτεία΄΄.

ΘΕΜΑ 6ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με  έγκριση της αριθμ. 4/2022 απόφασης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Ευρώτα ΄΄Ευρώτειος Πολιτεία΄΄.

ΘΕΜΑ 7ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 8ο  : Λήψη απόφασης επί της ΓΑΚ 12857/2022 αγωγής κατά του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 9ο  :  Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΟΚΕΩΝ».

ΘΕΜΑ 10ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 3/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης <<Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος>>.

ΘΕΜΑ 11ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της αριθμ. 3/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης <<Αλ. Παπαδιαμάντης>>.

ΘΕΜΑ 12ο  : Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 Λυμπέρης  Παναγιώτης