ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Καλείστε  σε τακτική δια περιφοράς  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ευρώτα που θα λάβει χώρα την 16-12-2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09.00 π.μ  έως και 14.00μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν4555/2018με το παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

ΘΕΜΑ: Διατύπωση απλής γνώμης επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού και γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 του Δήμου Ευρώτα .

Σημειώνεται ότι λόγω των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, η συνεδρίαση του ως άνω αναφερόμενου οργάνου θα λάβει χώρα δια περιφοράς και ως εκ τούτου παρακαλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Ευρώτα και όποιος άλλος επιθυμεί, όπως συμμετάσχουν στην διαδικασία αποστέλλοντας τις προτάσεις και τις απόψεις τους επί της εισήγησης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email της Πρακτικογράφου του οργάνου, κ. Αφροδίτης Σεργιάδη (asergiadi@1499.syzefxis.gon.gr) την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία από τις 09.00 π.μ  έως τις 14.00 μ.μ,  ή με αποστολή sms από το κινητό τους τηλέφωνο  προς το κινητό τηλέφωνο  6945777605 της προέδρου κας Ελένης Δεντάκου.

    Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής του ημίσεως και πλέον των μελών της Επιτροπής με την αποστολή των σχετικών email  ή sms για την έκδοση της σχετικής Απόφασης, η διαδικασία της δια περιφοράς συνεδρίασης θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη μέρα δηλαδή την Πέμπτη  17 -12- 2020 από τις 09.00 π.μ  έως τις 14.00 μ.μ οπότε σε κάθε περίπτωση, θα θεωρηθεί ότι υφίσταται απαρτία, όπως εάν η συνεδρίαση λάμβανε χώρα δια ζώσης.

 

Σημειώνεται ότι η σχετική πρόσκληση της Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου Ευρώτα.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΤΑΚΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ