ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 8Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείστε  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  03-04-2023  ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ   και  ώρα  έναρξης  12:30.

Η τακτική  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα που βρίσκεται στο Δημαρχείο  Σκάλας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως  ισχύει, την αριθμ. 375 με αρ. Πρωτ. 39167/2-6-2022  Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)  του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

για τη συζήτηση του  παρακάτω  θέματος:

 

Θέμα 1: Ορισμός μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών

Θέμα 2: Έγκριση της αριθμ. Πρωτ.229/15-03-2023 απόφασης Προέδρου σχετικά με προμήθεια  ειδών οπωροπωλείου

Θέμα 3: Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων  έτους 2023.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ