ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση η οποία θα  πραγματοποιηθεί  δια  περιφοράς  την  28-03-2022  ημέρα Δευτέρα   και  ώρα  έναρξης  11:00 και  λήξη 12:00,  σύμφωνα  με την  παρ. 1 του άρθρου  10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 55/11-03-2020), με  τις  υπ΄αριθ. 426/77233/13-11-2020 και  643/69472/24-09-2021  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών  και  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου  67 παρ. 5 Ν,3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει  με  το  άρθρο  74  του Ν. 4555/2018.

 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (12:00 μμ) οι  διοικητικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Διοικητικού   Συμβουλίου   του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Διοικητικοί  σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  το  κατωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και του προέδρου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα  αριθμού 6973821255, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

 

 

Θέμα 1:

Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.

Θέμα 2:

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ,ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Θέμα 3:

ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

 

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ