ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση των εγκαταστάσεων  του  γηπέδου της Κοινότητας Σκάλας,  σύμφωνα με την επισυναπτόμενη περιγραφή.

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε μέχρι και την 2α Οκτωβρίου 2020 και ώρα   9:00 π.μ. να υποβάλλεται έγγραφη προσφορά σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια, η οποία να περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές  καθώς και την συνολική αμοιβή σας.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.   Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή  σε δημοπρασία

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή    ασφαλιστικών εισφορών  για το προσωπικό.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή ασφαλιστικών εισφορώνδιαχειριστών εταιρείας

δ. Υπεύθυνη δήλωση για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

 

 

 Ο Αντιδήμαρχος

Κυριακάκος Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ