Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ.

Πρόσκληση στην 10η συνεδρίαση ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ.

Καλείστε την 21η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στο Δημοτικό κατάστημα του Δ. Ευρώτα, σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’ /11-03-2020), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Θέμα 1:

Λήψη απόφασης επι της προσφυγής των υπαλλήλων των παιδικών σταθμών που απασχολούνται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ για την τη μετατροπή των συμβάσεων τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Θέμα 2:

Έγκριση πίστωσης ποσού ύψους 400,00€ για την πραγματοποίηση του προγράμματος προληπτικής ιατρικής από την Εταιρεία πρόληψης και προαγωγής υγείας ευπαθών ομάδων και τον ορισμό υπευθύνου διεξαγωγής του παραπάνω προγράμματος.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ

 

 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ