Τοποθέτηση ωφελούμενων κατηγορίας ΥΕ του Κοινωφελές Προγράμματος ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη Δημόσιας Πρόσκλησης Νο. 4/2020.

Τοποθέτηση ωφελούμενων κατηγορίας ΥΕ του Κοινωφελές Προγράμματος ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη Δημόσιας Πρόσκλησης Νο. 4/2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Ο Δήμαρχος Ευρώτα

 

 

Έχοντας υπόψη

  1. Την παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ  87/07.06.2010 τεύχος Α’).
  2. Το άρθρο 170 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.06.2007 τεύχος Α').
  3. Την περίπτ .ιθ της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94.
  4. Την αρ. πρωτ. 37195/29-06-2020 Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2020  Κοινωφελούς Εργασίας.
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.
  6. Τον οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, που καταρτίστηκε από τον ΟΑΕΔ.
  7. Τα υποβληθέντα από τους επιλεγέντες δικαιολογητικά.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Την τοποθέτηση των κάτωθι από:  07/09/2020   -   06/05/2021:

 

 

α/α

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Ειδικότητα

Υπηρεσία

1

ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ ΕΛΣΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

2

ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΥ ΑΝΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

3

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΑΝΕΥ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

4

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

5

ΤΣΟΛΟΜΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

6

ΜΗΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

7

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

8

ΒΟΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»

9

ΤΣΟΥΡΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

10

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11

ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

12

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

     Η τοποθέτηση των ωφελούμενων γίνεται στο πλαίσιο της ∆ράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

 

 

    Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές  των τοποθετημένων Ωφελούμενων θα καλυφθούν από τον ΟΑΕΔ.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Δήμος Βέρδος

ΑΠΟΦΑΣΗ