Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ»

   

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ»

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής ως διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

    Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 75 του Ν. 3852/20120 ( ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής  του Κληροδοτήματος  “ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΙΑΤΡΙΔΟΥ” την 29η  Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

«Χορήγηση εντολής πληρεξουσιότητας ”.
Η  πρόεδρος  της Επιτροπής

Δεντάκου Ελένη