ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 2/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά οχτώ (8) ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Ευρώτα της Περιφερειακής
Ενότητας Λακωνίας, σύμφωνα με τα συνημμένα/ αναρτημένα στον παρόντα
διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ευρώτα, αρχεία.


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (xagia@1499.syzefxis.gov.gr), είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ευρώτα, Σκάλα Λακωνίας, Τ.Κ. 23051, υπόψη κας Θεοδώρας Χαγιά (τηλ.
επικοινωνίας: 2735360020)

ΑΠΟ 16.11.2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 27.11.2023.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2023 έχει γίνει στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ευρώτα στον οποίο
εδρεύει η υπηρεσία, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:6ΛΞ8ΩΡΛ-Ν67) και στον
παρόντα διαδικτυακό τόπο αυτού (www.evrotas.gov.gr) (βλ.συνημμένα
αρχεία).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Δ ΕΥΡΩΤΑ ΣΟΧ 2_2023

ΕΝΤΥΠΟ