ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Εκδόθηκε ο προσωρινός Πίνακας , σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 του Δήμου Ευρώτα, σχετικά με  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων του Δήμου Ευρώτα.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από τις 26-27/8/2021. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eurota.gr .

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων (εάν υπάρξουν), θα ανακοινωθεί ο τελικώς πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων, ο οποίος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα.

Πίνακας Ονομαστικής Κατάστασης

Προσωρινός Πίνακας Πλήρους Απασχόλησης