ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 3 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΛΗΦΘΕΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο

Λήψη απόφασης σχετικά με Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Δίκτυο Υγιών Πόλεων, στο Δήμο Ευρώτα.

08/2024

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταψηφίζει ο κ. Κυλάκος Γεώργιος.

Πολιτικός Εκπρόσωπος: ο Δήμαρχος  κ. Βέρδος Δ.,

Συντονιστής: ο Αντιδ/χος κ. Γρεβενίτης Αθανάσιος,

Μέλη: 1. Η Αντιδ/ρχος κ. Τσίπουρα Πετρούλα &

2. Η Δημ/κή Σύμβουλος κ. Σκεύη Χρυσάνθη.

ΘΕΜΑ 2ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την εκλογή μελών του Δήμου Ευρώτα για την Γενική Συνέλευση στην Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου, για την Δημοτική περίοδο

2024 - 2028

09/2024

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο Δήμαρχος κ. Βέρδος Δήμος,

ο Αντιδήμαρχος

κ. Τούντας Πέτρος,  

ο Αντιδήμαρχος κ. Γεωργακόπουλος Νίκων &

ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ 3ο

Λήψη απόφασης σχετικά με Ορισμό Εκπροσώπων του Δήμου Ευρώτα στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».

10/2024

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καταψηφίζει ο κ. Κυλάκος Γεώργιος.

Εκπρόσωπος: ο Δήμαρχος κ. Βέρδος Δήμος και

Αναπληρωτής: ο Αντιδήμαρχος κ. Πολολός Παναγιώτης.

ΘΕΜΑ 4ο

Λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αιτήματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1.: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ευρώτα.

11/2024

ΟΜΟΦΩΝΑ

Σύμφωνα με την εισήγηση και να συνεπικουρήσει ο Δήμος  τον αρμόδιο φορέα ΤΟΕΒ ΤΡΙΝΑΣΟΥ, στις ενέργειές του προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ΥΠΑΑ, με στόχο την υλοποίηση του έργου, με συμμετοχή αποκλειστικά του Δημοσίου.

ΘΕΜΑ 5ο

Λήψη απόφασης σχετικά με Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής, Παράδοσης και Παραλαβής Εκμισθούμενων ακινήτων του Δήμου, όσον αφορά  τα αιρετά μέλη.

12/2024

ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΨΗΦΟΥΣ

Λευκό ο κ. Κυλάκος Γεώργιος.

Τακτικά μέλη:

1. Ο Αντιδήμαρχος

κ. Τούντας Πέτρος,

2. Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Παπαχρήστου Ευθύμιος και

3. Ο Υπάλληλος

κ. Δερτιλής Παναγιώτης.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Ο Αντιδήμαρχος

κ. Πολολός Παναγιώτης,

2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλαντώνης Παναγιώτης και

3. Η Υπάλληλος κ. Ψυμογεράκου Παναγιώτα

ΘΕΜΑ 6ο

Λήψη απόφασης σχετικά με Ορισμό Μελών στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών για μίσθωση, εκμίσθωση, εκποίηση, αγορά ακινήτων, για την τρέχουσα Δημοτική περίοδο

2024 - 2028.

 

 

 

13/2024

ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΨΗΦΟΥΣ

Λευκό ο κ. Κυλάκος Γεώργιος.

Πρόεδρος: Ο Δήμαρχος κ. Βέρδος Δήμος με αναπληρωτή τον Αντιδ/χο κ.Γεωργακόπουλο Νίκωνα

Τακτικά Μέλη:

1. Ο αντιδήμαρχος

κ. Τούντας Πέτρος και

2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος

κ. Νταλιάνης Δημήτριος.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Ο Αντιδήμαρχος

κ. Πολολός Παναγιώτης &

2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος

κ.Καραμίχας Χρήστος.

ΘΕΜΑ 7ο

Λήψη απόφασης σχετικά με Τροποποίηση Συστατικής Πράξης ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».

14/2024

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμφωνα με την εισήγηση για τροποποίηση συστατικής πράξης.

Καταψηφίζει ο κ. Κυλάκος Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 8ο

Ορισμός μελών Δ.Σ. ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».

 

15/2024

ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΨΗΦΟΥΣ

Σύμφωνα με την εισήγηση.

Λευκό ο κ. Κυλάκος Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 9ο

Λήψη απόφασης σχετικά με Τροποποίηση Συστατικής Πράξης ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος».

16/2024

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμφωνα με την εισήγηση για τροποποίηση συστατικής πράξης.

Καταψηφίζει ο κ. Κυλάκος Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 10ο

Ορισμός μελών Δ.Σ. ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος».

17/2024

ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΕΣ ΨΗΦΟΥΣ

Σύμφωνα με την εισήγηση.

Λευκό ο κ. Κυλάκος Γεώργιος.

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ