ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο   Δήμος   μας   ενδιαφέρεται   να   προμηθευτεί  είκοσι (20)  ξύλινα  παγκάκια   σύμφωνα   με   την επισυναπτόμενη περιγραφή.

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείστε όπως υποβάλλετε την προσφορά σας  το αργότερο έως   την    18η   Νοεμβρίου   2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα   10:00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου  ή αποστέλλοντας στο e-mail του Δήμου (info@eurota.gr)

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.   Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή  σε δημοπρασία

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή    ασφαλιστικών εισφορών  για το προσωπικό.

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) για μη οφειλή ασφαλιστικών εισφορών διαχειριστών  εταιρείας.

δ. Υπεύθυνη δήλωση για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

 

 

 

 

                               Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                Μπόλλας Βασίλειος

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ             

ΔΗΜΟΣ ευρωτα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩν

Ταχ. Δ/νση:  Σκάλα  Λακωνίας

Πληροφορίες: Θεοφιλάκου Μαρία    

Τηλ.: 2735029215             

Fax:  27350 29126

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων (παγκάκια, τραπεζοπάγκους, κιόσκια,

πέργκολες, ξύλινες πινακίδες,

δοχεία απορριμμάτων, πίνακες

ανακοινώσεων κλπ.»

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Κρίνεται αναγκαία  η προμήθεια   με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων (παγκάκια, τραπεζοπάγκους, κιόσκια, πέργκολες,  ξύλινες πινακίδες, δοχεία απορριμμάτων, πίνακες ανακοινώσεων κλπ.».

 

Στα πλαίσια της ανωτέρω πίστωσης,  θα γίνει προμήθεια  σε (20)  ξύλινα παγκάκια ποσού   5.208,00€ τα οποία θα τοποθετηθούν  σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ευρώτα  ήτοι:

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

1

Παγκάκι ξύλινο με ενδεικτικές διαστάσεις  160X55X80cm.Θα αποτελείται από  δυο βάσεις στήριξης  και οκτώ  ξύλινες δοκούς. Θα στηρίζεται σε δυο  βάσεις από σιδηροδοκούς  διαστάσεων 80Χ40mm οι οποίες θα είναι λυγισμένες σε σχήμα Γ. Η κάθε βάση  θα εδράζεται σε ένα πόδι σχήματος ανάποδου Τ  το οποίο θα βιδώνεται σε μπετό.   Πάνω στις βάσεις θα είναι βιδωμένα πέντε ξύλα  διαστάσεων 68Χ42mm για κάθισμα και  τρία για πλάτη.

 

Τεμ.

20

210,00

4.200,00

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

4.200,00

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

1.008,00

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

5.208,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παγκάκια θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα, από αναγνωρισμένο εργοστάσιο κατασκευής.

 

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά της προμήθειας στην έδρα του Δήμου.

Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, εντός (15)  ημερών  από  την ημέρα της ανάθεσης.

 

 

 

Σκάλα  4/11/2020

Η  Συντάξασα

 

 

 

 

    Μαρία Θεοφιλάκου

Τοπογραφος  Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σκάλα    4/11/2020

ΗΟ  Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης   Περ/ντος, Υπηρεσίας Δόμησης          & Τ.Υ.

 

 

Παναγιώτης Δερτιλής

Μηχανολόγος Μηχανικός

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ