ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 όπως ισχύει, την εγκύκλιο 375 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. Πρωτ.: 39167/2-6-2022 (ΑΔΑ:Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ), την εγκύκλιο 488 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. Πρωτ.: 35496/25-04-2023 (6ΖΟΞ46ΜΤΛ6-6ΡΨ) και την εγκύκλιο 98 του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. Πρωτ.: 8182/26.01.2024, σε Κατεπείγουσα Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 16η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και  ώρα  έναρξης  12:00 και  λήξη 13:00.

 

Σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  μέχρι  την ώρα  λήξης  της  δια  περιφοράς  συνεδρίασης (13:00 ) οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της ημερήσιας  διάταξης  με   email  από  τον  προσωπικό  λογαριασμό τους  προς το e-mail της  γραμματείας  του Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου Ευρώτα.

Όσοι  Δημοτικοί σύμβουλοι  δεν  διαθέτουν  προσωπικό  e-mail θα  μπορούν  να  ψηφίσουν  τα  κατωτέρω  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  από  το προσωπικό  τους  κινητό,  προς  το κινητό  της  γραμματέως  του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 6993225886 καθώς και της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμού 6932238414, με  γραπτό  μήνυμα,  αναφέροντας  και  το  όνομα  τους.

 

ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός των Προέδρων των Δ.Κ. ως υπευθύνους για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού στα πλαίσια της διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής έτους 2024.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός υπολόγου – διαχειριστή του ακατάσχετου λογαριασμού ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου για κατάθεση πάγιας.

 

Η Πρόεδρος

 

Γκουβούση Κούρλα Ιωάννα

 

Το κατεπείγον δικαιολογείται λόγω της εορτής του Αγίου Πάσχα που πλησιάζει χρονικά και ως εκ τούτου απαιτείται να γίνουν κάποιες χρηματικές συναλλαγές για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Ευρώτα.