ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Ο Δήμαρχος  Ευρώτα

Έχοντας υπ΄ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του ν.3584/2007.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3966/2011.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 6 και 7 του Β.Δ. 28.3/15.04.1957.
 4. Το υπ’ αριθμ. 2/44244/0022/28.06.2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του

Κράτους/Γεν.Δνση Μισθών /Δνση 22η Μισθολογίου /Τμήμα Β΄.

 1. Την υπ’ αριθ. 26/07.03.2023 (ΑΔΑ:Ψ0ΗΨΩΡΛ-ΖΝΗ)  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ευρώτα, με θέμα: «Απόφαση για τα όργανα διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων άρδευσης, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.04.1957, για την αρδευτικής περίοδο 2023 και
 2. Την με αριθ. πρωτ. 26264/29.03.2023 (ΑΔΑ:90Ψ6ΟΡ1Φ-ΛΨ6) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί επικύρωσης της με αρ. 26/07.03.2023 (ΑΔΑ:Ψ0ΗΨΩΡΛ-ΖΝΗ)  ΑΔΣ Δήμου Ευρώτα.

Κ α λ ε ί

Όσους επιθυμούν να διορισθούν ως υδρονομείς στο Δήμο Ευρώτα, για τη φετινή αρδευτική περίοδο 2023  και ειδικότερα:

1. Στη μία (1) θέση Υδρονομέων της Κ. Περιστερίου και οικισμού Φιλισίου και

2. Στη μία (1) θέση Υδρονομέων της Κ. Κροκεών και Κ. Δαφνίου

να υποβάλουν σχετική αίτηση, στο Δήμο Ευρώτα, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, (Δημοτικό κτίριο Σκάλας,  Διεύθυνση: Ι. Λιναρδάκου 5, Σκάλα Λακωνίας, Τ.Κ: 23051, Υπόψη κας Θεοδώρας Χαγιά, τηλ. 2735 3 60020, email:xagia@1499.syzefxis.gov.gr), έως και τη Παρασκευή 31.03.2023.

 

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μόνο μία αίτηση για μία θέση υδρονομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει :

(α) να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια και

(β) να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 60 ο.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 3. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ).
 4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α).
 5. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ.
 6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού όπου φαίνεται ως πρώτος δικαιούχος.
 7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία),
 8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 περί ικανότητας ανάγνωσης και γραφής (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου).
 9. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου) και
 10. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, περί μη απόλυσης από άλλη θέση υπαλλήλου, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του (χορηγείται από την Υπηρεσία του Δήμου).

Δε δύνανται να εκλεγούν οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα και  στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου με πρακτικό ανάρτησης.

Έντυπο της  αίτησης και των υπεύθυνων δηλώσεων θα αναρτηθούν προς διευκόλυνση των υποψηφίων στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα http://www.evrotas.gov.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΔΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

9ΕΝ8ΩΡΛ-ΝΤΖ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΗ ΓΡΑΦΗΣ & ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν. 35842007

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ