5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
10/02/2020 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 10 η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα
12.00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα:

1 Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.
2 Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου:
«Διαμόρφωση χώρων κοιμητηρίων Δήμου Ευρώτα»
3 Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για άσκηση δικογράφου πρόσθετων
λόγων & σχετικών υπομνημάτων υπόθεσης με θέμα «Τροποποίηση της με Α.Π. οικ.
173714/9.7.2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» με φορέα
την Περιφέρεια Πελοποννήσου
4 Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 2ου και 3ου Πρακτικού Έλεγχου δικαιολογητικών
κατακύρωσης Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017».
5 Λήψη απόφασης σχετικά με σύνταξη έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ Τριμήνου του
Δήμου Ευρώτα για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.
6 Λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές και
Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ευρώτα για το οικ. Έτος 2020
7 Λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση πάγιας προκαταβολής έτους 2020 Δήμου
Ευρώτα
8 Λήψη απόφασης σχετικά με υποστήριξη λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών και
διεξαγωγή κάθε εργασίας απαραίτητης για την εφαρμογή του π.δ 315/1999 της
Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα ” Ευρώτειος Πολιτεία”
9 Λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή χρηματικού ποσού στον κ. Γκίοκα Αναστάσιο
10 Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Γερονθρών
και προδιαλεγμένου υλικού (πόρτα-πόρτα)»
11 Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Σκάλας»
12 Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σκάλα 06/02/2020
Αριθ. πρωτ.: 1309

ΠΡΟΣ :

Τα Τακτικά Μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής

κ. Γεωργοστάθη Νικόλαο
κ. Φιφλή Δημήτριο
κα. Μάλιου –Ξερακιά Βασιλική
κα. Γκουβούση-Κρητικάκου Αργυρώ
κα. Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα
κ. Νταλιάνη Δημήτριο
Δήμου Ευρώτα

2

«Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Έλους»

Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Νιάτων»
Λήψη απόφασης σχετικά με κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο:
«Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για την Δ.Ε. Κροκεών»
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 5η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-Οικονομικής-Επιτροπής