ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 31 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
25/11/2019 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 31 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗN 31 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣ : Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους Κοινοτήτων και

προέδρους συμβουλίων Κοινοτήτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), όπως ισχύουν, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00. , στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Ίδρυση και λειτουργία Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Δήμο Ευρώτα
Εισηγητής: κ. Βέρδος Δήμος –Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο: «Απόφαση σχετικά με τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας ατον Αστικό Ιστό του Δήμου Ευρώτα»
Εισηγητής: κ. Μπόλλας Βασίλειος –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη νεότερης απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»
Εισηγητής: κ. Παπανικολάου Σωτήριος –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη νεότερης απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα – Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος»
Εισηγητής: κ. Παπανικολάου Σωτήριος –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για τον «Ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμματικών Συμβάσεων»
Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την «Τροποποίηση της αριθμ. 202/2018 ΑΔΣ με θέμα: Απόφαση σχετικά με τη σύναψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
Εισηγητής: κ. Παπανικολάου Σωτήριος –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για καθορισμό καταβολής εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου και αποζημίωση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμου Ευρώτα «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ»
Εισηγητής: κ. Λυμπέρης Παναγιώτης – Πρόεδρος ΝΠΔΔ
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της αριθμ. 23/2019 ΑΔΣ του ΝΠΙΔ «ΕΥΡΩΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» του Δήμου Ευρώτα με θέμα «Λήψη
απόφασης για καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο»
Εισηγητής: κ. Μπούτσαλης Ζαχαρίας – Πρόεδρος ΝΠΔΔ
ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για τη «Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ»
Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση της αρ. 88/2019 ΑΔΣ σχετικά με έγκριση της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Έλους»
Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης σχετικά με «Συγκρότηση Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων»
Εισηγητής: κ. Φιφλής Δημήτριος –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για «Λογιστική Τακτοποίηση Αντιλογισμού Διπλοτύπων Είσπραξης από κατασχέσεις κινητής περιουσίας εις χείρας τρίτων»
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου – Κ.Υ.Ε. που βρίσκεται στην Κοινότητα Περιστερίου Δ.Ε. Σκάλας λόγω λήξης σύμβασης με τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας.
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός εκπροσώπου στην Γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων
Εισηγητής: Μπόλλας Βασίλειος –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπών των διατάξεων άρθρου 35 του αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα καθώς και των διατάξεων άρθρου 11 παρ. 1 του ΠΔ 31/2018
Εισηγητής: Μπόλλας Βασίλειος –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 16ο: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» σύμφωνα με την αριθμ. 17676/11-11-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 17ο: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» σύμφωνα με την αριθμ. 17889/14-11-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 18ο: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» σύμφωνα με την αριθμ. 18273/21-11-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Εισηγητής: κ. Κυριακάκος Παναγιώτης –αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Λήψη απόφασης σχετικά με «Μεταβολές σχολικών μονάδων Π. & Δ. Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021»
Εισηγητής: κ. Παπανικολάου Σωτήριος –αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 20ο: «Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδυνάτους κατοίκους»
Εισηγητής: κ. Παπανικολάου Σωτήριος –αντιδήμαρχος


Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου
αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να
εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.


Η Πρόεδρος

ΔΕΝΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Αρχείο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-31-ΔΣ-2019-ΓΙΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ