37η πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
25/11/2019 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

37η πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 25 η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
2. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού επιτροπής του διαγωνισμού για τις
υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας
3. Λήψη απόφασης σχετικά με προγραμματισμό προσλήψεων .
4. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Απόφασης Διοικ. Συμβουλίου 48/2019 ΝΠΔΔ
Κοινωνικής Προστασίας & Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα Νικ. Βρεττάκος, με θέμα : «
αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2019»
5. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση ή μη εισπράξεων προσαυξήσεων από
λογαριασμό οφειλέτη ΛΙΜΗΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δ. Ευρώτα 2019
7. Σχετικά με τη χορήγηση (5ης) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΥΡΩΤΑ, Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ης
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 37η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ