Πρόσκληση 35ης Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
18/11/2019 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση 35ης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τεύχος Α΄) σε
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 18 η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
2. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Πρακτικού 2 συνοπτικού διαγωνισμού για την
υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου
Ευρώτα και προδιαλεγμένου υλικού (πόρτα – πόρτα)».
3. Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Κυριακάκος Παναγιώτης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
Microsoft Office document icon 36η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ