Πρόσκληση 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
20/09/2019 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Πρόσκληση 28ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Καλείστε σύμφωνα με το  άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 87/2010   τεύχος Α΄) σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 20η  Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
2. Λήψη απόφασης σχετικά με  αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
3. Απαλλαγή Προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα ως υπόλογων διαχειριστών της πάγιας προκαταβολής.
4. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ευρώτα για το οικ. Έτος 2019.
5. Λήψη απόφασης σχετικά με «Επείγουσα αποκάλυψη σχαρών όμβριων υδάτων στην εθνική οδό εντός σχεδίου πόλης Σκάλας»,  με τη διαδικασία του επείγοντος.
6. Λήψη απόφασης σχετικά με «προμήθεια εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Ευρώτα» »,  με τη διαδικασία του επείγοντος.
7. Λήψη απόφασης σχετικά με «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων αντλιοστασίων άρδευσης Δ.Ε. Κροκεών»,  με τη διαδικασία του επείγοντος.
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «προμήθεια Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».
9. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρακτικού 1 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας Τ.Κ. Βασιλακίου» .
10. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση  πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Ευρώτα»
11. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρακτικού 1 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υπηρεσία με τίτλο: «Δαπάνες λειτουργίας βιολογικών και αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου».
12. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επείγουσα ανύψωση φρεατίων σε οδούς στις Δ.Ε. Σκάλας και Έλους», με τη διαδικασία του επείγοντος
13. Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ.2.367 Πράξη παραχώρησης σε Κοινή Χρήση (αίτηση 13465/4-9-2019 Σόβολου Χρυσούλας).
14. Λήψη  απόφασης σχετικά  με  διαγραφή  χρεών.
15. Σχετικά  με τη  διαγραφή  της  εκ  παραδρομής  χρέωσης  τελών  χρήσης  κοινοχρήστων  χώρων  και  πλατειών

Η πρόεδρος  της Επιτροπής

Κυριακάκος  Παναγιώτης