33η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
07/10/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α) σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 7η  Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ. μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

 

  1. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2016 του Δήμου Ευρώτα
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου  ΑΠΕ του έργου: ΄΄Επισκευή, συντήρηση Σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ευρώτα΄΄
  3. Λήψη απόφασης για επικύρωση πρακτικού 3 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο ΄΄ Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δήμου Ευρώτα΄΄
  4. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς ποσού 2.155,19 ευρώ από την ΚΕΔΕ
  5. Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς ποσού 50,00 ευρώ από τον κ. Μπατσάκη Παναγιώτη
  6. Λήψη απόφασης σχετικά με την απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα
  7. Λήψη απόφασης για μεταφορά χρεών
  8. Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών
  9. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων Δήμου Ευρώτα, έτους 2020
  10. Λήψη απόφασης για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων ΝΠΔΔ ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

  Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ