41η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Οικονομικής Επιτροπής

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
27/11/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α) σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 27η  Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ. μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

  

ΘΕΜΑ  1o   Λήψη απόφασης για αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων  έτους 2020.

  ΘΕΜΑ 2ο  Λήψη απόφασης για απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων           Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 3ο Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ 4ο  Λήψη απόφασης περί έγκρισης, αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, της 30/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄.

    ΘΕΜΑ 5ο  Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας ΤΚ Βασιλακίου.

   ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ευρώτα

 ΘΕΜΑ 7ο  Λήψη απόφασης σχετικά με υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση     δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μυρτιάς»

 ΘΕΜΑ 8Ο Λήψη απόφασης ορισμού υπαλλήλων ως υπολόγων πληρωμής δαπανών για αύξηση ισχύος σε παροχές ηλεκτροδότησης κτιρίων του Δήμου Ευρώτα.

 

 

   

  

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ