44Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
16/12/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

   Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α) σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 16η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ. μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ  1ο :   Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή Παιδικής Χαράς στην Περιοχή του Νέου Κόσμου στη Δ.Κ. Σκάλας»

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών γνωμοδοτικών οργάνων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.  

ΘΕΜΑ 3ο : Λήψη απόφασης για την επικύρωση των πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ  και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών  του Δήμου Ευρώτα».

ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή χρεών.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης σχετικά με μεταφορά χρεών.

ΘΕΜΑ 6ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή χρημάτων.

ΘΕΜΑ 7ο : Λήψη απόφασης για απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων  

Κοινοτήτων Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για απόδοση πάγιας προκαταβολής Δήμου.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : “Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις - κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης οδοποιίας Δήμου 2018”

ΘΕΜΑ 10ο : Λήψη απόφασης για αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2020 έτους.

ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 2ου (τακτοποιητικού) ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου « Επισκευή – Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αλεποχωρίου».

ΘΕΜΑ 12ο  :   Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό Δικηγόρων για παράσταση, υπεράσπιση και εκπροσώπηση του τέως Αντιδημάρχου Δήμου Ευρώτα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σπάρτης.

ΘΕΜΑ 13ο   : Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. Α270/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

ΘΕΜΑ 14ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση εξόδων μετακίνησης αντιδημάρχου .

ΘΕΜΑ 15ο : Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 16-11-2017».

ΘΕΜΑ 16ο : Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης υλοποίησης υπηρεσίας για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών μηχανημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε. Έλους, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΘΕΜΑ 17οΛήψη απόφασης σχετικά με έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Νικηφόρος Βρεττάκος του Δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 18οΛήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης του ΝΠΔΔ ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄ σχετικά με  αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΘΕΜΑ 19ο : Λήψη απόφασης περί τακτοποίησης οφειλής διαμερίσματος Κληρονομιάς Χελιώτη.

ΘΕΜΑ 20ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

ΘΕΜΑ 21ο : Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων.

 

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

 

 

                                               

 Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ