ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

   

ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Χάρτης Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές για περίοδο επαναφοράς 100 έτη, από Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των  Λεκανών Απορροής Ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου

https://floods.ypeka.gr/egyFloods/gr03/gr03_maps_jpg_p08/GR03-P08-SX01-100-06_10.jpg

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις περιοχές υψηλού κινδύνου στους κάτωθι συνδέσμους της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

https://floods.ypeka.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=511