47η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
29/12/2020 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α) σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 29η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ. μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1 : Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού 1 για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μυρτιάς» και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 2: Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης του ΝΠΔΔ ΄΄Νικηφόρος Βρεττάκος΄΄ σχετικά με  αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΘΕΜΑ 3: Λήψη απόφασης σχετικά με αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ευρώτα για το έτος 2021.

ΘΕΜΑ 4: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών   για το έτος 2021.

ΘΕΜΑ 5: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σύμφωνα με το Ν. 3431/2006 και με τον αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

ΘΕΜΑ 6: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους χρήσης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων έτους 2021.

 

ΘΕΜΑ 7: Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών, δικαιωμάτων ταφής Δήμου Ευρώτα έτους 2021.

 

ΘΕΜΑ 8: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους τέλεσης    πολιτικού γάμου.

ΘΕΜΑ 9: Λήψη απόφασης σχετικά με ανταποδοτικό τέλος σήμανσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς για την λειτουργία υποδομών διαχείρισης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς έτους 2021.

ΘΕΜΑ 10: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2021.

ΘΕΜΑ 11: Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το Δήμο Ευρώτα.

ΘΕΜΑ 12: Λήψη απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών Τελών Υδρευσης , Άρδευσης, Αποχέτευσης για το Δήμο Ευρώτα έτους 2021.

ΘΕΜΑ 13: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τέλους χρήσης χώρου εμποροπανήγυρης.

ΘΕΜΑ 14: Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκτέλεσης έργου και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις και τοιχία αντιστήριξης δημοτικής οδοποιίας Δήμου Eυρώτα».

                                               

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

                                               

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ