48η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
29/12/2020 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

   Καλείστε σύμφωνα με άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018   τεύχος Α) σε τακτική (δια περιφοράς) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 29η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ. μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σκάλας, με τα παρακάτω  θέματα :

 

ΘΕΜΑ 1 : Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού     έτους 2021 και την σύνταξη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2021 Δήμου Ευρώτα.

                                               

 

Ο πρόεδρος  της Επιτροπής

                                               

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ