ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   
Ημ/νία Τέλεσης: 
16/07/2021 - 11:00
Παρατηρήσεις: 

Σύμφωνα με α) το άρθρο 184 του ν. 4365/2019 β)το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) γ)την με αριθ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) τις υπ΄αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/06-11-2020 (Β΄4899) ΚΥΑ και των υπ΄  426 με ΑΠ 77233/13-11-2020 ,την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. και την Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β΄2233/29-05-2021), καλείστε σε έκτακτη (μέσω τηλεδιάσκεψης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί την 16η  Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. για το παρακάτω  θέμα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Λήψη απόφασης σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων  τακτικού προσωπικού έτους 2022.

 

 Ο πρόεδρος  της Οικονομικής  Επιτροπής

 

 

Κυριακάκος  Παναγιώτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ